Procedurevergadering : Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

4 april 2017
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.
De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op de gebruikelijke manier (bij meerderheid van aanwezige stemmen) in de procedurevergadering besloten.
Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.
Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissie-activiteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.


 

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. Bosman (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • M. de Graaf (PVV)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwerpbesluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  STUKKEN (ALS EERSTE) ONDERTEKEND DOOR DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  STUKKEN (ALS EERSTE) ONDERTEKEND DOOR DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  EUROPESE AANGELEGENHEDEN

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  NOTITIES EN BRIEVEN REEDS GEAGENDEERD VOOR ONGEPLAND ALGEMEEN OVERLEG

 21. 21

  AO Arbeid en Zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  AO Arbeidsmarktbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  AO Arbeidsomstandigheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  AO Armoede- en schuldenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  AO Handhaving

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  AO Kinderopvang

  • Het AO Kinderopvang zou op 16 februari 2017 plaatsvinden, maar is door de commissie SZW tot nader order uitgesteld.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  AO Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  AO Pensioenonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  AO SUWI-onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  AO ESF

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  GEPLAND ALGEMEEN OVERLEG

 32. 32

  Algemeen overleg over de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 juni 2017 op 7 juni 2017, 10.00-12.00 uur

  Agenda:
  • Nog te ontvangen: geannoteerde agenda van de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 juni 2017
  • Nog te ontvangen: verslag van de informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 en 4 april 2017
  Besluit: Het algemeen overleg door laten gaan.