Procedurevergadering

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren) vc SZW - 4 april 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering vc SZW (groslijst controversieel verklaren) - 4 april 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen

Te behandelen:

2
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie

Te behandelen:

4
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning

Te behandelen:

5
Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)

Te behandelen:

6
Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen

Te behandelen:

8
Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering)

Te behandelen:

9
Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)

Te behandelen:

12
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)

Te behandelen:

13
14
Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)

Te behandelen:

17
STUKKEN (ALS EERSTE) ONDERTEKEND DOOR DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Te behandelen:

18
STUKKEN (ALS EERSTE) ONDERTEKEND DOOR DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Te behandelen:

20
NOTITIES EN BRIEVEN REEDS GEAGENDEERD VOOR ONGEPLAND ALGEMEEN OVERLEG
24
AO Armoede- en schuldenbeleid

Te behandelen:

26
AO Kinderopvang

Details

  • Het AO Kinderopvang zou op 16 februari 2017 plaatsvinden, maar is door de commissie SZW tot nader order uitgesteld.

Te behandelen:

31
GEPLAND ALGEMEEN OVERLEG
32
Algemeen overleg over de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 juni 2017 op 7 juni 2017, 10.00-12.00 uur

Details

Agenda:
  • Nog te ontvangen: geannoteerde agenda van de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 juni 2017
  • Nog te ontvangen: verslag van de informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 en 4 april 2017
Besluit: Het algemeen overleg door laten gaan.