Procedurevergadering : Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

5 april 2017
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op de gebruikelijke manier in de procedurevergadering besloten.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissie-activiteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • K. Gerbrands (PVV)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • L.M.C. Marijnissen (SP)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A.E. Diertens (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • A. Kuik (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  •AGENDAPUNTEN 3 t/m 74: IN FEBRUARI EN MAART 2017 ONTVANGEN BRIEVEN EN WETGEVING•AGENDAPUNTEN 75 t/m 127: REEDS IN PROCEDURE GENOMEN/AANHANGIGE BRIEVEN EN WETGEVING

 2. 2

  Het verzoek van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (2017Z04278) om een nadere toelichting te geven op hun jaarverslag 2016 wordt gehonoreerd. Er zal een inventarisatie via e-mail plaatsvinden, bij deelname van minder dan 4 leden zal het gesprek geen doorgang vinden.

 3. 3

  Kabinetsreactie op een publieke consultatie van de Europese Commissie inzake de mogelijkheden tot het versterken van samenwerking op het terrein van Health Technology Assessment

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van de formele Gezondheidsraad van 8 december 2016 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 19-20 maart in Valletta (Malta)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportage Toegankelijkheidsakte

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie maatwerk in de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake reactie op verzoek van het lid Leijten gedaan tijdens de RvW van 15 juni 2016 over vastgoed in de langdurige zorg (Kamerstuk 34104, nr. 137)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen over de uitrol van het aantal medicatiebeoordelingen en over het stopzetten van de verzending van de papieren versie van het Geneesmiddelenbulletin

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel reactie op het advies van BrabantAdvies over Q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reflectie op kiembaanmodificatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Het gebruiken van uitkomsten om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket (Kamerstuk 29 477, nr. 401)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aankondiging sluiskandidaat geneesmiddel nusinersen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving nieuw onderzoek: mogelijk toch gevaarlijke stoffen in kunstgraskorrels alsmede verzoek om opdracht aan RIVM om aanvullend onderzoek te doen n.a.v. deze onderzoeksresultaten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Diverse onderwerpen sport

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Breed aanbod van gepaste bloedglucosemeters

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tijdstip van toezending van de Algemene maatregel van Bestuur die invulling geeft aan de wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over actieve openbaarmaking van toezichtinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester over onafhankelijke cliëntenondersteuning in de curatieve zorg (Kamerstuk 34550 XVI-45)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsrapportage ontwikkeling van de nieuwe bekostiging in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overheveling van de burgerregelingen van het Zorginstituut Nederland naar het CAK in Den Haag

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanpassing van de Wet toelatingzorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Herinrichting van de regeling voor voorwaardelijke pakkettoelating

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beantwoording op vragen commissie over de beleidsdoorlichting Kwaliteit en Veiligheid begrotingsartikel 2.1 (Kamerstuk 32772-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport ’Het Resultaat Telt ziekenhuizen 2015’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  IGZ-rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2015’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Zwangerschap en Geboorte van 23 juni 2016 (Kamerstuk 32279-100)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Resultaten sportbeleid 2011-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Essay over geslachtskeuze

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Contractering polissen met beperkende voorwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  BMC-rapport ‘Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbesteding Valysvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester inzake advies DNB verbod winstuitkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Antwoorden op vragen commissie over de beleidsreactie en het rapport van het onderzoek “Abortus en psychische gezondheid” die ik u op 30 september 2016 toestuurde (Kamerstuk 32279-98)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang aanpak antibioticaresistentie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Advies schakelteam niet-acute melding personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Collectiviteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Subsidieregeling onverzekerden

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Werking risicoverevening en evaluatie flankerend beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Afschrift reactie op het advies van de Nederlandse Sportraad van 20 december 2016 inzake btw op sportopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Afschrift reactie op het verzoek van de initiatiefnemers over het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (Kamerstuk 34522)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rapport IGZ over het onderzoek naar de zorgverlening aan de heer Bart van U.

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Vervoer personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Rapport "Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz)”

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kabinetsreactie op het onderzoek harmonisatie doventolkvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Antwoorden op vragen van de commissie over wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van VWS teneinde misslagen en omissies te herstellen (Kamerstuk 34 191, nr. 35)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Besluit van 10 februari 2017, houdende wijziging van tabel 4 in de bijlage bij het Besluit Hersendoodprotocol in verband met het herstel van een omissie

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Aankondiging twee kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op de motie van de leden Keijzer en Potters over disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (Kamerstuk 34550-XVI-51)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Antwoorden op vragen commissie inzake beleidsvisie organisatorische en financiële inbedding cliëntvertrouwenspersoon in de zorg voor verstandelijk beperkte en psychogeriatrische cliënten (Kamerstuk 25424-327)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Besluit reële prijs

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op de motie van het lid Bergkamp over het vereenvoudigen van de communicatie over tarieven (Kamerstuk 34233-57)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Samenvattend rapport NZa uitvoering Wet langdurige zorg 2015/2016

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Onderzoeksrapporten 'Langer zelfstandig', 'Wel thuis?' en 'De markt voor huishoudelijke hulp - gemeentelijk inkoopbeleid en gebruik door burgers onder de Wmo 2007'

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Jaarverslag 2015 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op verzoek van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester tot rechtstreeks contact met de Nederlandse Zorgautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport ‘Kankerzorg in beeld – de oudere patiënt’ van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Profielwerkstuk Anil Gezmen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Uitvoering van de motie van het lid Keijzer over een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie (Kamerstuk 34369-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Onderzoeksrapport ‘Controle op zorgdeclaraties door zorgverzekeraars 2016’

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voortzetting van het programma Gezond in de Stad (GIDS)

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars op het terrein van preventie voor risicogroepen en het afsluiten van een gemeentepolis voor kwetsbare groepen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Implementatieplan VN Verdrag Handicapverdrag inzake de rechten van personen met een handicap

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Voortgang aanpak administratieve lasten in de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Aanpak administratieve lasten in de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Zinnige Zorg naar de praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verzamelbrief ten behoeve van het algemeen overleg Jeugd op 23 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2017, over de berichtgeving dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) per 1 maart sluit, vanwege het ontbreken van structurele financiering (Kamerstuk 31015-131)

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2017, over de reconstructie m.b.t. het pgb-trekkingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Beheer budgethoudersportaal en voortgangsrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Wetsvoorstellen inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  AO Pakketbeheer (gepland 22 juni 2017)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 87. 87

  AO EU-Gezondheidsraad d.d. 16 juni (gepland 8 juni 2017)

  - Geannoteerde agenda EU-Gezondheidsraad d.d. 16 juni (nog te ontvangen)
     Voorstel: ter bespreking
  - Verslag van de EU-Gezondheidsraad d.d. 9 december 2016 (nog te ontvangen)
     Voorstel: ter bespreking

  Noot:
  • Zaken die op de Europese agenda staan worden in beginsel niet controversieel verklaard, omdat het Europese behandel- en besluitvormingsproces geen rekening houdt met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het controversieel verklaren van een Europees voorstel zou betekenen dat de commissie resp. de Kamer afziet van het uitoefenen van invloed op het proces van behandeling en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 88. 88

  NOTITIES EN BRIEVEN GEAGENDEERD OP ONGEPLANDE ALGEMEEN OVERLEGGEN

 89. 89

  Administratieve lasten/regeldruk in de care

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 90. 90

  Afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 91. 91

  Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 92. 92

  Dementie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 93. 93

  Eigen bijdragen in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 95. 95

  Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 96. 96

  Gehandicaptenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Governance

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 99. 99

  Hulpmiddelenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 100. 100

  IGZ

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 101. 101

  Infectiepreventie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 102. 102

  Kindermishandeling/GIA

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Kwaliteitszorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 104. 104

  Mantelzorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 105. 105

  Medisch beroepsgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Medische ethiek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 107. 107

  Medische zorg op de BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Orgaandonatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 110. 110

  Ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 111. 111

  Patiëntveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 112. 112

  PGB

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Preventiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 114. 114

  Slachtoffers loverboys

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 115. 115

  Sportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 116. 116

  TSN/Toekomst thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Veiligheid in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 118. 118

  Vernieuwingsagenda zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 119. 119

  Verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Verslavingszorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 121. 121

  Voortgang beleid oorlogsgetroffenen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 122. 122

  Wlz

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 123. 123

  Ziekenhuis bekostiging

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 124. 124

  Ziekenhuiszorg/Ambulancezorg/Acutezorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 125. 125

  Zorgfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 126. 126

  Zorgverzekeringswet (Zvw)

  Te behandelen:

  Loading data
 127. 127

  Zwangerschap en geboorte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data