Procedurevergadering

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS - Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren) - 5 april 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS (groslijst controversieel verklaren) - 5 april 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
•AGENDAPUNTEN 3 t/m 74: IN FEBRUARI EN MAART 2017 ONTVANGEN BRIEVEN EN WETGEVING•AGENDAPUNTEN 75 t/m 127: REEDS IN PROCEDURE GENOMEN/AANHANGIGE BRIEVEN EN WETGEVING
2
Het verzoek van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (2017Z04278) om een nadere toelichting te geven op hun jaarverslag 2016 wordt gehonoreerd. Er zal een inventarisatie via e-mail plaatsvinden, bij deelname van minder dan 4 leden zal het gesprek geen doorgang vinden.
9
Antwoorden op vragen van de commissie inzake reactie op verzoek van het lid Leijten gedaan tijdens de RvW van 15 juni 2016 over vastgoed in de langdurige zorg (Kamerstuk 34104, nr. 137)

Te behandelen:

14
Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket (Kamerstuk 29 477, nr. 401)

Te behandelen:

16
Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving nieuw onderzoek: mogelijk toch gevaarlijke stoffen in kunstgraskorrels alsmede verzoek om opdracht aan RIVM om aanvullend onderzoek te doen n.a.v. deze onderzoeksresultaten

Te behandelen:

36
Antwoorden op vragen commissie over de beleidsreactie en het rapport van het onderzoek “Abortus en psychische gezondheid” die ik u op 30 september 2016 toestuurde (Kamerstuk 32279-98)

Te behandelen:

43
Afschrift reactie op het verzoek van de initiatiefnemers over het voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (Kamerstuk 34522)

Te behandelen:

48
Antwoorden op vragen van de commissie over wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van VWS teneinde misslagen en omissies te herstellen (Kamerstuk 34 191, nr. 35)

Te behandelen:

52
Antwoorden op vragen commissie inzake beleidsvisie organisatorische en financiële inbedding cliëntvertrouwenspersoon in de zorg voor verstandelijk beperkte en psychogeriatrische cliënten (Kamerstuk 25424-327)

Te behandelen:

63
Uitvoering van de motie van het lid Keijzer over een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie (Kamerstuk 34369-7)

Te behandelen:

72
Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2017, over de berichtgeving dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) per 1 maart sluit, vanwege het ontbreken van structurele financiering (Kamerstuk 31015-131)

Te behandelen:

75
Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Te behandelen:

76
Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

Te behandelen:

79
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Te behandelen:

82
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

Te behandelen:

83
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

Te behandelen:

84
Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Te behandelen:

87
AO EU-Gezondheidsraad d.d. 16 juni (gepland 8 juni 2017)

Details

- Geannoteerde agenda EU-Gezondheidsraad d.d. 16 juni (nog te ontvangen)
   Voorstel: ter bespreking
- Verslag van de EU-Gezondheidsraad d.d. 9 december 2016 (nog te ontvangen)
   Voorstel: ter bespreking

Noot:
  • Zaken die op de Europese agenda staan worden in beginsel niet controversieel verklaard, omdat het Europese behandel- en besluitvormingsproces geen rekening houdt met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het controversieel verklaren van een Europees voorstel zou betekenen dat de commissie resp. de Kamer afziet van het uitoefenen van invloed op het proces van behandeling en besluitvorming

Te behandelen:

88
NOTITIES EN BRIEVEN GEAGENDEERD OP ONGEPLANDE ALGEMEEN OVERLEGGEN
91
Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Te behandelen:

100
IGZ

Te behandelen:

101
Infectiepreventie

Te behandelen:

106
Medische ethiek

Te behandelen:

109
Orgaandonatie

Te behandelen:

124
Ziekenhuiszorg/Ambulancezorg/Acutezorg

Te behandelen:

127
Zwangerschap en geboorte

Te behandelen: