Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

21 december 2016
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • R.J. Klever (PVV)
 • M.J.J. Volp (PvdA)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad op 8 december 2016 te Brussel (Kamerstuk 21501-31, nr. 425)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS - november/december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood in verband met de wijziging van de definitie van brood, de toepassing van de zoutnorm op brood en enkele technische wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Levering van medicinale cannabis aan Duitsland.

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van motie van het lid Volp over het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli afsluiten (Kamerstuk 34 234, nr. 24) en reactie op de otie van de leden Dik-Faber en Volp over een displayban voor tabaksproducten (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 64)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie deskundigenberaad hepatitis E

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie op het artikel ‘deel gemeenten stopt zorggeld in algemene pot’ op nos.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek invloed ophoging alcoholleeftijd op drugsgebruik, en Verkennend onderzoek blurring

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inzet van ervaringsdeskundigen IGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Global Health Security

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek toegang Valys

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Risicobeoordeling 4-fluoramfetamine (4-FA)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie bericht aflasten operaties Zuyderland-ziekenhuizen Limburg en reactie commissiebrief lid-Bergkamp om te onderzoeken of er knelpunten zijn in regio Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van de commissie VWS over het verzoek om alle te behandelen stukken ten behoeve van het AO PGB d.d. 14 december a.s. aan te leveren voor 8 december 2016 16.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie op het tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen en stand van zaken Zorgpact

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over Uitkeringsregeling Backpay

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit (Kamerstuk 32 011, nr. 52)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Brochure Calamiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Evaluatie overheveling groeihormonen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2016 (Kamerstuk 34300 XVI, nr. 168)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken inzake mond- en tandzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording moties over informatievoorziening orgaandonatie (Kamerstuk 33 506, nrs. 16, 23 en 24)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op enquête SP fractie: de ziekenhuisverpleegkundige aan het woord

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorgenomen internationale activiteiten in de eerste helft van 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Schakelprogramma personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Diverse onderwerpen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Toegankelijkheidsnormen eerstelijnszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Onderzoek PBLQ naar beveiliging van patiëntgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Publicatie Staat van de Productveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie om reactie op het bericht in de Destentor.nl d.d. 5 december 2016 inzake het verschil in interpretatie van zorgverzekeraars wat vergoed wordt uit de basisverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Actieplan gepast gebruik van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Farmacotherapeutische informatievoorziening voor patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Evaluatie Drank- en Horecawet

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag economische missie Japan

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Impactanalyse personeelsleidraad

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanvullende schriftelijke reactie op amendementen bij de VWS-begroting 2017 (Kamerstuk 34 550 XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Huidige zelfregulering op voedingsreclame gericht op kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Uitvoering van de motie van de leden Pia Dijkstra en Bruins Slot over het beter borgen van sport en bewegen in de gezondheidszorg (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 106)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Rapport Zorgakkoorden; Uitgavenbeheersing in de zorg deel 4

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voortgang voedingsbeleid: informatie en voedselkeuzelogo, Akkoord Verbetering Productsamenstelling & EU en Voedseltop

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Programma Gezonde School 2017 - 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Medical data recorder in operatiekamer

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek om informatie inzake de toekomstige borging, organisatorisch en financieel, van richtlijnontwikkeling rond infectieziektebestrijding n.a.v. toezegging met betrekking tot de werkgroep infectiepreventie.

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek om reactie op adviesrapport van het Zorginstituut inzake Kwaliteitskader verpleegzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek om uiterlijk 22 december de Kamer te informeren over stand van zaken uitvoering motie Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen (34550-94)

  Te behandelen:

  Loading data