Debat geweest
21 december 2016 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 21 december 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 21 december 2016

Deelnemers


Agendapunten

2
Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad op 8 december 2016 te Brussel (Kamerstuk 21501-31, nr. 425)

Te behandelen:

3
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS - november/december 2016

Te behandelen:

4
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

Te behandelen:

5
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

Te behandelen:

8
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood in verband met de wijziging van de definitie van brood, de toepassing van de zoutnorm op brood en enkele technische wijzigingen

Te behandelen:

10
Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van motie van het lid Volp over het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli afsluiten (Kamerstuk 34 234, nr. 24) en reactie op de otie van de leden Dik-Faber en Volp over een displayban voor tabaksproducten (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 64)

Te behandelen:

19
Reactie op het verzoek van de commissie VWS over het verzoek om alle te behandelen stukken ten behoeve van het AO PGB d.d. 14 december a.s. aan te leveren voor 8 december 2016 16.00 uur

Te behandelen:

22
Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)

Te behandelen:

38
Reactie op verzoek commissie om reactie op het bericht in de Destentor.nl d.d. 5 december 2016 inzake het verschil in interpretatie van zorgverzekeraars wat vergoed wordt uit de basisverzekering

Te behandelen:

51
Overzicht nog te plannen algemeen overleggen commissie VWS
52
Verzoek om informatie inzake de toekomstige borging, organisatorisch en financieel, van richtlijnontwikkeling rond infectieziektebestrijding n.a.v. toezegging met betrekking tot de werkgroep infectiepreventie.

Te behandelen:

54
Verzoek om uiterlijk 22 december de Kamer te informeren over stand van zaken uitvoering motie Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen (34550-94)

Te behandelen: