E-mailprocedure : Voorstel om de Nationale Ombudsman te verzoeken hedenmiddag het rapport over het verdwijnen van de blauwe envelop aan de Kamer te doen toekomen

De vergadering is geweest

4 april 2016
14:30 uur
Commissie: Financiƫn
Van: Commissie Financien
Verzonden: maandag 4 april 2016 14:34
Aan: GC-Commissie-FIN
Onderwerp: Uitkomst e-mailprocedure - de Nationale Ombudsman wordt verzocht hedenmiddag het rapport over het verdwijnen van de blauwe envelop aan de Kamer te doen toekomen
Urgentie: Hoog

Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën

Geachte leden,

In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel van het lid Omtzigt (CDA) ingestemd: de VVD, de PvdA, de PVV, D66, de ChristenUnie, de SGP en het lid Van Vliet.
De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel is aangenomen.
Dat betekent dat de Nationale Ombudsman zal worden verzocht het rapport betreffende het afschaffen van de blauwe envelop, inclusief een korte toelichting op de wijze waarop dit rapport wordt gepubliceerd, nog vanmiddag aan de Kamer toe te sturen.

Met vriendelijke groet,

Vincent van den Eeden
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Financiën

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van: Commissie Financien
Verzonden: maandag 4 april 2016 12:20
Aan: GC-Commissie-FIN
Onderwerp: [SPOED] E-mailprocedure - Voorstel om de Nationale Ombudsman te verzoeken hedenmiddag het rapport over het verdwijnen van de blauwe envelop aan de Kamer te doen toekomen
Urgentie: Hoog
 
Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
Het lid Omtzigt (CDA) stelt voor om de Nationale Ombudsman te verzoeken het rapport betreffende het afschaffen van de blauwe envelop, inclusief een korte toelichting op de wijze waarop dit rapport wordt gepubliceerd, nog vanmiddag aan de Kamer toe te sturen (zie verder onderstaand e-mailbericht).
 
Ik verzoek u mij uiterlijk op maandag 4 april 2016 om 14.30 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.
 
Met vriendelijke groet,
 
Met vriendelijke groet,
 
Vincent van den Eeden
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Financiën
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
   4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure  een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Omtzigt om de Nationale Ombudsman te verzoeken hedenmiddag het rapport over het verdwijnen van de blauwe envelop aan de Kamer te doen toekomen

    Te behandelen:

    Loading data