E-mailprocedure : Verzoek van het lid Rutte om een reactie van de minister op het onderzoeksrapport ‘Goede zorginkoop vergt goede machtsverhoudingen’ van het onderzoeksinstituut IBMG van de Erasmus Universiteit vóór Zorgverzekeringswet d.d. 20 april a.s.

De vergadering is geweest

31 maart 2016
16:00 uur
Geachte commissieleden, 
Het lid Rutte (VVD) verzoekt om een reactie van de minister op het onderzoeksrapport met de titel ‘Goede zorginkoop vergt goede machtsverhoudingen’  van het onderzoeksinstituut IBMG van de Erasmus Universiteit, dit met het oog op het algemeen overleg  Zorgverzekeringswet d.d. 20 april a.s. (zie hieronder).
Ik verzoek u mij uiterlijk vandaag vóór 16.00 uur te laten weten of u met het verzoek kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.
 
Met vriendelijke groet,
 
Erwin Sjerp
 
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Collega’s,
 
Gisteren heeft onderzoeksinstituut IBMG van de Erasmus Universiteit het onderzoeksrapport met de titel ‘Goede zorginkoop vergt goede machtsverhoudingen’ gepubliceerd. Het is te vinden via deze link: http://www.bmg.eur.nl/fileadmin/ASSETS/bmg/Onderzoek/Onderzoeksrapporten___Working_Papers/2016/Onderzoeksrapport_Goede_zorginkoop_gezonde_machtsverhoudingen.pdf
 
Ik wil graag een kabinetsreactie vragen op dit rapport.
 
Met vriendelijke groet,  
mr. A.C.L. (Arno) Rutte
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
VVD Fractie

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om reactie van de minister op het onderzoeksrapport met de titel ‘Goede zorginkoop vergt goede machtsverhoudingen’ van het onderzoeksinstituut IBMG van de Erasmus Universiteit

    Te behandelen:

    Loading data