Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)

  Te behandelen:

 3. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 34620 XV)

  Te behandelen:

 4. Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het rapport van de evaluatie commissie-Gunning inzake kinderopvang

  Te behandelen:

 5. Reactie op vraag van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW op 6 december 2016, naar de vergelijking van de prestaties van de eerste drie kwartalen inburgeringsplichtigen die in 2013 zijn ingestroomd

  Te behandelen:

 6. Integrale aanpak Eritrea en de invloed van Eritrea in Nederland

  Te behandelen:

 7. Conclusies Verkenner Primair Onderwijs

  Te behandelen:

 8. Arbeid en zorg

  Te behandelen:

 9. Reactie op motie van het lid Van Weyenberg over het sluiten van een socialezekerheidsverdrag (Kamerstuk 34 083, nr. 12)

  Te behandelen:

 10. Lijst met EU-voorstellen SZW (december 2016)

  Te behandelen:

 11. Verslag Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 8 december 2016 te Brussel

  Te behandelen:

 12. Reactie op de motie van het lid Marcouch c.s. over een pilot met anoniem solliciteren bij de rijksoverheid (Kamerstuk 34 550 XV, nr. 38)

  Te behandelen:

 13. Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Besluit: Ter informatie.
  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 
  1. Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101) (34489)
  2. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494)
  3. Wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie (34577)
  4. Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34584)
  Plenaire debatten
  1. Debat over de kabinetsreactie op het IBO 'Zelfstandigen zonder personeel' (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks) d.d. 6 oktober 2015)
  2. Debat over de ongelijkheid in Nederland (aangevraagd door het lid Klaver (GroenLinks) d.d. 15 december 2015)
  3. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal (PvdA) d.d. 12 april 2016)
  4. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (aangevraagd door het lid Yücel (PvdA) d.d. 25 mei 2016)
  5. Debat over de werking van de Wet Werk en zekerheid (aangevraagd door het lid Weyenberg (D66) d.d. 30 juni 2016)
  6. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (aangevraagd door het lid Heerma (CDA) d.d. 6 september 2016)
   Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 26 januari 2016)
  2. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale Ombudsman over schuldhulpverlening (aangevraagd door het lid Schouten (ChristenUnie) d.d. 17 mei 2016)
  3. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei 2016)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval buiten de openbaarheid heeft gehouden (aangevraagd door het lid Moors (VVD) d.d. 9 juni 2016)
  5. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d 21 juni 2016)
  6. Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president over de Wet Werk en Zekerheid (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d. 13 september 2016)
  7. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (aangevraagd door het lid Karabulut (SP) d.d. 29 september 2016)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d. 1 november 2016)
  9. Dertigledendebat over aanbieders van taalles aan inburgeraars (aangevraagd door het lid Van Meenen (D66) d.d. 16 november 2016)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat de inburgering faalt (aangevraagd door het lid Heerma (CDA) d.d. 15 december 2016)
  VAO's
  1. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 24/11, met als eerste spreker het lid De Graaf (PVV))
 14. Aanbod SER voor toelichting op 'signalering Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen'

 15. Aanbieden mogelijkheid technische briefing procesgang/cijfers inburgering door ministerie van SZW

 16. Voorstel rondetafelgesprek over stages na afstuderen

  Te behandelen:

 17. Nog te plannen algemeen overleggen - agenda's

 18. Verzoek om spoed algemeen overleg over herindeling oWajong

  Te behandelen:

 19. Verzoek om spoed algemeen overleg over problematiek invalkrachten in het onderwijs met de Wet werk en zekerheid (Wwz)

  Te behandelen:

 20. Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar beleid rond inburgering

 21. Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar UWV

 22. Verzoek om kabinetsreactie op SCP-rapport "Integratie in zicht? De integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken", gepubliceerd op 15 december 2016, voorafgaand aan het nog te plannen algemeen overleg over integratie en inburgering

  Te behandelen: