Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

18 mei 2016
10:45 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • E. Ziengs (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Resultaten van het Jaar van de transparantie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afspraken continuïteit en afronding faillissement TSN Thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van de commissie om nadere informatie inzake het onderzoek naar Alliade

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding van de Nationale verklaring voor de speciale sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGASS) over het onderwerp drugs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) inzake levensbeëindiging bij kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding Jaarverslag 2015 van de Regionale toetsingscommissie euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op een brief inzake Verantwoord ouderschap t.a.v. kinderen van ouders met een verstandelijke beperking, ernstige persoonlijkheidsstoornis of verslavingsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vilans rapportage WLZ Wet Langdurige Zorg 2015 monitor signalen van zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van de leden Leijten en Van Gerven over toestaan van doorgeleverde bereidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ministeriële regeling persoonsgegevens bekostiging, controle en fraudebestrijding Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding van de uitkomsten van de tussenevaluatie van de subsidieverstrekking aan organisaties die slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk en binnen instellingen voor jeugdhulp en pleegzorg ondersteunen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang herbeoordelingen PGB Trekkingsrecht door gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2016, over de resistentie in Nederland voor het antibioticum Colistine

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie tussenrapportage aanjaagteam verwarde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding monitor Trimbos en advies streefcijfers ambulantisering

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de wijze waarop wordt omgegaan met de overschrijding van het mbi-omzetplafond voor de medisch-specialistische zorg voor het jaar 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek naar Zorggroep Alliade

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nadere informatie over de klachten- en geschillenprocedure in Zvw-pgb-zaken en de mogelijkheden om deze te versnellen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzamelbrief april

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kennissynthese gezondheid vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding advies uitbreiding basispakket Zvw met enkele behandelingen van plastisch chirurgische aard en medisch noodzakelijke circumcisie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de berichtgeving dat er geen minimumtarief wordt opgenomen voor de thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding RIVM monitor "de voedingsomgeving op scholen"

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Advies werkgroep ‘Vanuit dementie bekeken’ en programma ‘Samen dementievriendelijk’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding van het tweede onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg ‘voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdhulp'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitzondering van openbaarheid van data in het gezondheidsdomein in Horizon2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de motie-Voortman over inzet WHO-meeting Geneve (Kamerstuk 29477, nr,. 374)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang en ambitie Wmo, volwaardig meedoen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Wolbert om een rondetafelgesprek Geboortezorg alsmede stand-van-zakenbrief voorafgaand aan het AO Zwangerschap en geboorte op 23 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek van het lid Van der Burg tot het houden van een rondetafelgesprek inzake Jongeren en hun psychische gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid van Gerven om een spoed-algemeen overleg inzake de overgenomen motie van de leden Leijten en Van Gerven over toestaan van doorgeleverde bereidingen (29477-372)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Vaststelling onderwerpen t.b.v. rapporteurschap WGO over het jaarverslag 2015 VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Traceerbaarheid van onderwerpen in de Verzamelbrieven van het ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Focusonderwerp voor de verantwoording over 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek om van het lid Van Dijk om een reactie van de staatssecretaris inzake de Intensieve Kind Zorg (IKZ) en het pijnlijk proces Denktank voor ouder en kind

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek om van het lid Keijzer om reactie van de staatssecretaris op Twitter berichten d.d. 17 mei 2016 dat Wlz-budgetten via PGB er tientallen procenten op achteruit gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Leijten om een reactie van de minister op een artikel op NPO.nl d.d. 17 mei 2016 over Privacywaakhond tikt ziekenhuizen op de vingers

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek aan de minister om in haar reactie op de positie van de KNOV t.o.v. de zorgstandaard geboortezorg, ook op de genoemde brandbrief in te gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek om het aantal aangevraagde debatten te gaan stroomlijnen binnen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek om een reactie op artikel inzake Enorme verstopping bij daklozenopvang en beschermd wonen.

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek om op korte termijn een gesprek te plannen met de heer De Winter over het rapport "Geweld in de jeugdzorg"

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek om het algemeen overleg over het nog te ontvangen actieplan administratieve lasten/regeldruk in de care voor de zomer te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Ontvangen verzoeken om deelname aan RTG Kleinschalige zorg 25 mei

  Te behandelen:

  Loading data