Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

28 april 2016
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • L. Ypma (PvdA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M. van Nispen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Inhoudelijke reactie op verkenning fraudebestendig pgb door bureau Wetgevingswerken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding juridische analyse goodwill Landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Waarheidsvinding

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Indicatiestelling CIZ

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2016, over het bericht dat directeuren in de thuiszorg sjoemelen met miljoenen euro’s aan zorggeld

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht ‘Enorme tariefverschillen Wmo-voorzieningen’ en reactie op rapport van de Nationale Ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vertrouwelijke aanbieding van de reactie van Zorgverzekeraars Nederland op het ‘Plan van Aanpak’ trekkingsrechten PGB

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 april 2016, over een onafhankelijk onderzoek m.b.t. Zorggroep Alliade

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek NZa naar zorgplicht zorgverzekeraars ambulancezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toespraak Nederland tijdens UNGASS in New York

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele EU-Gezondheidsraad op 18 april 2016, toegezonden bij brief van 1 april 2016 (Kamerstuk 21 501-31, nr. 397)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording op vragen van de commissie over de juridische en financiële analyse verruiming btw-sportvrijstelling (Kamerstuk 34302, nr. 103)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake faillissement Victas

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van de commissie inzake het wetsvoorstel Doping in de sport

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding drie rapporten inzake zwangerschap en geboorte en reactie over de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg betreffende Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt (Kamerstuk 29 689, nr. 683)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding van twee rapporten over GHB-problematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorhangbrief kwaliteitsstatuut ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Oordeel over de nieuwe amendementen en de nieuwe motie inzake de 'Verzamelwet VWS 2016'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afschrift van de brief aan de Eilandsraad van Bonaire en de Eilandsraad van Sint Eustatius over de drugsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Voortman en Keijzer (t.v.v. 25 657, nr. 237) om er voor te zorgen dat gemeenten voldoende budget op de SVB-rekeningen storten om lopende persoonsgebonden budgetten te betalen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding rapport Zorgthermometer – Verzekerden in beeld 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aandachtspunten voor toezicht NZa en stand van zaken geschillencommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het onderzoeksrapport ‘Goede zorginkoop vergt goede machtsverhoudingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Erratum brief "Aandachtspunten voor toezicht NZa en stand van zaken geschillencommissie" (Kamerstuk 29 689, nr. 699)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek om uitgebreide reactie o de aanbevelingen uit het Manifest 'Huiselijk geweld te lijf' van 14 organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Van der Burg tot het houden van een rondetafelgesprek jongeren en hun psychische gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Wolbert om een rondetafelgesprek Geboortezorg alsmede stand-van-zakenbrief voorafgaand aan het AO Zwangerschap en geboorte op 23 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek van het lid Leijten om een reactie te geven op de uitzending van Zembla ‘Martijn wil een huis en een tuintje’ van 20 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Bergkamp om reactie op het onderzoek van Yvonne Stikkelbroek naar de behandeling van depressies onder jongeren van 12 tot 18 jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek om reactie van de staatsecretaris inzake de stand van zaken m.b.t. de wachtlijsten bij Veilig Thuis in Gelderland

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek om een AO PGB trekkingsrecht voor het zomerreces in te plannen bij voorkeur op donderdag 23 juni a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Rutte om een kabinetsreactie op het rapport Verlangen naar samenhang Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van het lid Rutte om aan de Griffie plenair te vragen om spoedig inplannen van de reeds aangemelde wetsvoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data