Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De voorzitter bericht dat collega Lea Bouwmeester is bevallen van een dochter met de naam Lotta dat zo veel betekent als Kleine schoonheid. Namens de commissieleden en de staf zal in overleg een passend presentje worden aangeboden.

 3. 3

  De agenda van het AO inzake de IGZ d.d. 7 april a.s. zal worden aangepast en vooral zaken bevatten die gerelateerd zijn aan de werkwijze/de organisatie van de IGZ.

 4. 4

  Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  33980 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding Monitor Activiteiten zorgverzekeraars overstapseizoen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de Kinderrechtenmonitor 2015 van de Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen van de commissie over een overzicht vereveningsresultaten 2012, 2013 en 2014 (Kamerstuk 29 689, nr. 663)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener (Kamerstuk 29 282, nr. 233)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Oplossing 365-dagenproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2016 over het faillissement van TSN Thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nadere informatie n.a.v. beantwoording vragen over het Slotervaart Ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boetes in verband met het stellen van regels over de omzetgerelateerde boete (Kamerstuk 33775, nr. 20)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 maart 2016 over het bericht ‘Gevangenen kregen gevoelige patiëntgegevens onder ogen’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Besluit tot uitstel van de eerste stap in ICT-migratie van 1 april bij de overheveling van burgerregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding rapport “Naar rechtmatige zorg in het gemeentelijk sociaal domein”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding monitor NZa contractering en inkoop van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding IGZ rapport 'Toezicht particuliere klinieken 2014'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fusie Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorhangbrief experiment proeftuinen meerzorg 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie rapport RIVM: ‘Laseren en aanverwante behandelingen als voorbehouden handeling in de Wet BIG’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding van het jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding rapport gesuperviseerde oefentherapie bij claudicatio intermittens

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  IGZ-rapport Klinische Revalidatiecentra

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding overzicht financiële effecten rapporten Zorginstituut

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding verslag conferentie Alles is gezondheid…9 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over de inhoudelijke reactie signalering van de NZa inzake ‘Vrije prijzen logopedie’ (Kamerstuk 29 689, nr. 680)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgangsrapportage goed bestuur in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Veilig melden in de verschillende zorgsectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Veilig Thuis, aanscherping meldcode en reactie op het bericht in NRC.nl d.d. 2 maart 2016 "Geweld achter de voordeur? Op de wachtlijst"

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang trekkingsrecht pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Informatie over de uitvoering van de motie van de leden Voortman en Bergkamp over het afwijzen van pgb-verzoeken door gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op motie van de leden Dik-Faber en Bruins Slot over het gelijk trekken van de bepalingen voor Zvw- en Wlz-pgb (Kamerstuk 34 233, nr. 48)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Leijten dat een voorhang op de inwerkingtreding regelt met instemmingsrecht voor de Tweede Kamer (Kamerstuk 34203, nr. 19)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Invulling focusthema binnen verantwoordingsonderzoek 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen met als peildatum 1 januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek om een algemeen overleg Intensieve Kindzorg in april (uiterlijk mei) 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek om een rondetafelgesprek inzake Contractering door kleine zorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek aan de staatssecretaris om met het oog op de stemmingen op dinsdag 5 april a.s. over wetsvoorstel 34279 (wijziging Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet en Zvw) uiterlijk vrijdag 1 april a.s. een brief te ontvangen inzake de gevolgen na het verlopen van de overbruggingstermijn en nadere reactie op amendement van het lid Bergkamp c.s. (34279, nr. 21)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Bruins Slot om voor het zomerreces nog een AO Sport te houden

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek aan de minister VWS van het lid Bruins Slot om aan te geven wanneer het wetsvoorstel inzake Doping naar de Kamer wordt gestuurd

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Ziengs om een bijzondere procedure dan wel een rondetafelgesprek over het Voedingsadvies

  Te behandelen:

  Loading data