Agendapunten

 1. 1

  Inbrengdatum feitelijke vragen suppletoire begroting OCW

  Inbrengdatum is 8 december a.s. te 10.00 uur; Antwoorden regering 15 december te 14.00 uur.
 2. 2

  Ter informatie: de stukken voor passend onderwijs komen naar verwachting op maandag 5 december naar de Kamer, òf een dag later (n.a.v. het advies over leerrechten)

 3. 3

  Op woensdag 7 december a.s. vindt op verzoek van de commissie een ambtelijke briefing plaats over de systematiek van de lumpsum-financiering. De briefing betreft het stelsel, de theorie, de uitgangspunten en de wijze van verantwoorden.

 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Cultuur in Beeld 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie rapport Berenschot "Kapitalisering van vrijwilligersinzet in de erfgoedsector"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering gewijzigde motie van het lid Van Veen c.s. over het niet voortzetten van het huidige internationale cultuurbeleid (Kamerstuk 31 482, nr. 100)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur over de positie van het cultureel audiovisueel product in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpregeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Mediabegroting 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Cultuuronderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering motie van het lid Mohandis c.s. over het lokaal en regionaal mogelijk maken van publiek-private samenwerking tussen mediabedrijven (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 87)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift brief aan voorzitter Eerste Kamer over de lokale publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over samenwerkingsvormen regionale publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitwerking aanpassing nieuwedienstenprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapportage over het volgrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Motie Van Veen inzake het beëindigen van cultuurprojecten in een aantal andere landen.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Amendement Vermue c.s. € 10 miljoen cultuursector

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de motie van de leden Jasper Van Dijk en Mei Li Vos over de matchingsverplichting voor onderzoekers (Kamerstuk 33 009, nr. 20)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapportages verdiepingsfase Onderwijs2032

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanvullende informatie over het traject De Werkschool en de consultant n.a.v. verzoek van het lid Rog

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Signaal van mogelijk oneigenlijk gebruik van studiefinanciering in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toelichting op artikel 8.1.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) inzake schoolkosten mbo (Kamerstuk 34 347)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Schoolkostenmonitor 2015/2016 en uitvoering van de motie van de leden Jadnanansing en Siderius over schoolkosten mbo beperken tot het absolute minimum

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Laatste stand van zaken ROC Leiden

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel toezending beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Internationaliseren met ambitie'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Dossier burgerschapsvorming in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Eindbeoordeling prestatieafspraken hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda OJCS-raad 21 en 22 november 2016 (Kamerstuk 21501-34, nr. 266)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW

  Voor de periode 7 november t/m 20 november 2016 (week 45-46): geen nieuwe EU-voorstellen.
 37. 37

  Verzoek om planning algemeen overleg Strategische agenda hoger onderwijs na het kerstreces

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Dossier Voortgang Strategische Agenda (zie agendapunt 35)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Dossier Prestatieafspraken hoger onderwijs (zie agendapunt 35)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Dossier Monitoring studievoorschot (zie agendapunt 35)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Opzet uitgebreide hoorzitting Leven Lang Leren

  Met de verspreide opzet van de voorbereidingsgroep (met o.a. de leden Van der Ree en Bruins) wordt ingestemd. De openstaande plekken in het gesprekkenschema kunnen via de mail worden aangevuld.
  Besluit: uitgebreide hoorzitting wordt op 23 januari 2017 gepland.
 42. 42

  Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

  Ter informatie

  Te agenderen debatten
  24. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)
  27. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Mohandis) (minister OCW)
  (wordt omgezet in algemeen overleg)


  Te agenderen dertigledendebatten
  --
 43. 43

  De rol van eindtoetsen en de gewichtenregeling in de beoordeling van scholen

  Te behandelen:

  Loading data