Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

8 september 2016
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • T.E. Siderius (SP)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • D.A. van der Ree (VVD)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • J.G.P. Vermue (PvdA)
 • A.A. Asante (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstellen i.v.m. Begrotingsbehandeling:

  Besluit
  - Inbreng feitelijke vragen vastgesteld op 3 oktober om 10.00 uur.
  - Begrotingsonderzoek op woensdag 26 oktober, 13.00-18.00 uur.
  - Begrotingsbehandeling plenair in eerste week november.
 2. 2

  Voorstel herformulering besluit procedurevergadering 22 juni 2016

  Voorstel formulering besluitvorming over 'aan te dragen onderwerpen voor rapportages Algemene Rekenkamer', op verzoek van het lid Duisenberg, n.a.v. OCW-procedurevergadering van 22 juni jl.:
  "De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft verzocht om het Vervangingsfonds en het Participatiefonds aan te wijzen als focusonderwerp. Daarnaast is verzocht de kwaliteit van haar beleidsdoorlichtingen te toetsen (dit betreft in hoofdzaak de beleidsdoorlichting: 'Prestaties van leerlingen en studenten omhoog')."
 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitstel evaluatie btw-convenant Film

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toonbeelden van Mobiel Erfgoed en Mobiel Erfgoed Lening

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de VN Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) ten behoeve van het houden van een UNWTO-conferentie inzake religieus erfgoed en toerisme

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur inzake subsidieaanvragen op grond van de Regeling aanvullende aanvraagronde culturele basisinfrastructuur 2017-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afgelasten van technische briefing Internationaal Cultuurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie-Van Veen/Bergkamp (Kamerstuk 32300, nr.9) over individuele promotieacties door boekverkopers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift van het besluit over het aanbodkanaal NPO Plus van de Nederlandse Publieke Omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van het tweede deelbesluit Wob-verzoek benoeming raad van toezicht NPO

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanvullende adviezen Raad voor Cultuur basisinfrastructuur 2017-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Alternatieven voor of naast de lumpsum


   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het artikel ‘Reconstructie: Hoe de kleinschalige mbo-scholen er in Rotterdam uiteindelijk toch niet kwamen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging, gedaan tijdens het VAO Wetenschapsbeleid over de European Spallation Source

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toelichting standpunt inzake de motie van het lid Straus (Kamerstuk 34 475 VIII, nr. 15) over aanwijzing van onderwijsinstellingen in het kader van de Wta

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Procesevaluatie wetenschap en technologie op de pabo

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering van moties van de leden Siderius en Jadnanansing, Van Meenen en Jadnanansing c.s. inzake leesbevordering

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek van de commissie over de brief van Stichting Dedicon inzake dienstverlening laaggeletterden en vluchtelingenkinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de amendementen van de leden Van Meenen en Grashoff inzake middelen voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen in de leerplichtige leeftijd

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afschrift reactie op de brief van de gemeente Weert inzake het GOAB-budget, budget voor asielzoekerspeuters

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift reactie op de brief van Krimpen aan den IJssel inzake bekostiging gemeentelijk achterstandenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie inzake een brief van de Techniek Academie te Harderwijk m.b.t. keuzedelen MBO bij gestapelde opleidingen, in overgang van oud naar nieuw

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over vervolgbeleid rekenen naar aanleiding van aangenomen moties (Kamerstuk 31 332, nr. 70)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie bij de inspectierapporten ‘Beginnende leraren kijken terug’ deel 3 en 4 over de eerstegraads lerarenopleidingen, en ‘De eerstegraads lerarenopleidingen: samenvatting en beschouwing’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op commissiebrief inzake het verzoek van de Vereniging Technische Bedrijfstakscholen om spoedige besluitvorming over subsidieregeling praktijkleren

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Besluit om de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en omstreken niet te bekostigen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Studiekeuze-informatie en stichting Studiekeuze123

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op advies "Durven delen" van de AWTI over open science

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken asielzoekersonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rechtspositie van studenten in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afschrift brief aan de NRTO i.v.m. wijziging beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de brief burger over de situatie rondom haar zoon met PDD NOS

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Instellingsbesluit commissie ter evaluatie van het experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Bekostiging gemeenten voor- en vroegschoolse educatie (vve)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het artikel in de Groene Amsterdammer over Danone en de Universiteit Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 'vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs' (Kamerstuk 34457)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake vernieuwing toezicht in het funderend onderwijs en mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Fiche: voorstel tot wijziging richtlijn audiovisuele mediadiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in tweede kwartaal 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW week 27-34 (2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie Koninkrijk der Nederlanden op de List of Issues van het CEDAW Comité nav de 6e rapportage CEDAW

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitvoering motie van het lid Van Miltenburg c.s. over per direct stopzetten van de subsidierelatie met hart van homo’s (Kamerstuk 30 420, nr. 249)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

  Ter informatie:

  Te agenderen debatten (totaal 76 op de lijst)
  30. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)
  33. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (minister OCW)
  41. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (staatssecretaris OCW)
  43. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (minister OCW)

  Te agenderen dertigledendebatten (totaal 27 op de lijst)
  13. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (staatssecretaris OCW) (rondetafelgesprek gepland op 7 september: debat wordt mogelijk samengevoegd met AO)
 47. 47

  Planning Rondetafelgesprek Maatwerk in onderwijs ter voorkoming van uitval en thuiszitters (n.a.v. verzoek Urban Act; aangehouden in vorige p.v.) (besloten deel)

  Besluit: het rondetafelgesprek wordt vooralsnog niet georganiseerd.
 48. 48

  Annuleren AO Dyslexie

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Gesprek met Onderwijscooperatie

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Wetsvoorstel registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Fusietoets

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  AO Kleuteronderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Examens in speciaal onderwijs

  Besluit: aanhouden tot volgende procedurevergadering en mogelijk nog onbeantwoorde schriftelijke vragen rappelleren.