Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

1 maart 2016
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • A. van Miltenburg (VVD)
 • P.J.M.J. Moors (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • A. Schut-Welkzijn (VVD)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • K. Yücel (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding lagere regelgeving behorende bij het wetsvoorstel tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzamelbrief Kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  De Wet werk en zekerheid (WWZ) en statistische informatie over de Werkloosheidswet (WW)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op SCP-bericht "Combinatiedruk neemt toe in de participatiesamenleving" en aansprakelijkheid Staat nav uitspraak wettelijke vakantiedagen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Concretisering aanpak salafisme

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake procedure BIT-advies ICT-vernieuwing PGB

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 februari 2016, over het advies van het BIT inzake ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Proces behandeling wetsvoorstellen Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden (Kamerstuk 34 255) en Wet variabele pensioenuitkering (Kamerstuk 34 344)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang vereenvoudiging Participatiewet/ Wet banenafspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeksrapportage Inspectie SZW Verordeningen tegenprestatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op position paper inzake EU-Arbowetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Europese Commissie consultatie: beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en zorgverstrekkers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geannoteerde Agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 7 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek om minister van SZW te vragen wanneer de evaluatie van de Regeling vrijwilligerswerk in de WW naar de Kamer wordt gezonden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Conform het besluit in de vorige procedurevergadering een overzicht van de tot nu op heden geagendeerde brieven voor de nog te plannen algemeen overleggen over discriminatieonderwerpen en arbeidsmarktdiscriminatie en de geplande algemeen overleggen over integratieonderwerpen (3 maart 2016), over inburgering (31 maart 2016) en huwelijksdwang en achterlating (7 april 2016)

  Besluit: Informeren bij commissie BiZa om een gezamelijk algemeen overleg te voeren over discriminatieonderwerpen met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geplande algemeen overleg van de commisise voor BiZa over het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie op 9 maart 2016 eventueel uitstellen. Uitkomst informatie ter bespreking op de eerstvolgende procedurevergadering.

  Agendapunten (nog te plannen) algemeen overleg over discriminatieonderwerpen:
  • 30950-70 - Brief regering d.d. 19-05-2014, minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - Registratie discriminatie - toezeggingen debat 16 januari 2014 "Noodklok om Jodenhaat"
  • 29544-541 - Brief regering d.d. 25-06-2014, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Verkenning onderzoek negatieve economische effecten discriminatie
  • 30950-85 - Brief regering d.d. 09-02-2016, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Reactie op de Vierde rapportage ‘Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland’

  Agendapunten (nog te plannen) algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie:
  Besluit: Algemeen overleg (3 uur) plannen medio/eind juni 2016
  • 29544-649 - Brief regering d.d. 01-09-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

  Agendapunten algemeen overleg over integratieonderwerpen d.d. 3 maart 2016:
  Besluit: Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met kabinetsreactie op de aanbevelingen VN-comité tegen rassendiscriminatie, d.d. 28 oktober 2016 (30950-80), agenderen voor het algemeen overleg over discriminatieonderwerpen.
  • 30950-80 - Brief regering d.d. 28-10-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Kabinetsreactie op de aanbevelingen VN-comité tegen rassendiscriminatie
  • 2015Z20063 - Brief regering d.d. 29-10-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Afschrift van de brief aan de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB)
  • 19637-2085 - Brief regering d.d. 27-11-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Integratie en participatie van vergunninghouders
  • 32824-115 - Brief regering d.d. 27-11-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Invoering van het instrument participatieverklaring voor nieuwkomers
  • 32824-117 - Brief regering d.d. 16-12-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Aanbieding SCP-studies ‘Opvattingenover religieus geïnspireerd geweld en IS onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders’ en de verdiepende studie ‘Werelden van Verschil’
  • 32824-118 - Brief regering d.d. 18-12-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Voortgang Agenda Integratie 2015

  Agendapunten algemeen overleg over inburgering d.d. 31 maart 2016:
  Besluit: Instemmen met agenda.
  • 32824-90 - Brief regering d.d. 30-03-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Reactie op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Inburgering van 22 januari 2015
  • 32005-8 - Brief regering d.d. 17-12-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Basisexamen inburgering buitenland
  • 32824-121 - Brief regering d.d. 08-02-2016, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Cursusaanbod inburgering

  Agendapunten algemeen overleg huwelijksdwang en achterlating d.d. 7 april 2016:
  Besluit: Instemmen met agenda.
  • 32824-53 - Brief regering d.d. 23-04-2014, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Nadere informatie over de invulling van de motie van leden Yücel en Jasper Van Dijk inzake achterlating, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld alsmede de reactie op het rapport “Verborgen vrouwen: een vergeten groep”
  • 32175-53 - Brief regering d.d. 29-09-2014, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Aanbieding onderzoek inzake huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap
  • 34000-V-44 - Brief regering d.d. 09-12-2014, minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - Aanbieding van een vertrouwelijke aantekening inzake Nieuwsuur-item over “ambassade laat meisjes in de steek” van 29 september 2014
  • 32175-54 - Brief regering d.d. 05-01-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Informatie inzake het Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017
  • 32824-122 - Brief regering d.d. 11-02-2016, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Onderzoek religieuze en kindhuwelijken   
 18. 18

  Verzoek VNG, Divosa, NVVK en MO-groep tot aanbieding petitie m.b.t. schuldhulpverlening d.d. 29 maart 2016

 19. 19

  Programma werkbezoek UWV d.d. 7 maart 2016

 20. 20

  Uitkomst inventarisatie belangstelling werkbezoek Amsterdam

  Besluit: Nieuwe datum zoeken; daarna via emailprocedure belangstelling en thema's inventariseren
 21. 21

  Verzoek Daat-Drenthe Kringloopwinkel Hoogeveen tot aanbieding petitie tegen sluiting Kringloopwinkel Hoogeveen

 22. 22

  Uitkomst inventarisatie gesprek met Madelon Kloosterboer (initiatief lid Klein)

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
  Noot:
  • Initiatief nemend lid Klein heeft aangegeven dat het gesprek, gezien het onderwerp van de scriptie (“Het belang van én achter inburgering”) van Madelon Kloosterboer, ook eventueel vóór het algemeen overleg over inburgering op 31 maart 2016 kan worden ingepland (oorspronkelijk voorstel was het gesprek te laten plaatsvinden op woensdag 2 maart 2016, om 16.00 uur, vóór het algemeen overleg Integratie-onderwerpen op 3 maart 2016).

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Eventuele wijziging van het aanvangstijdstip en duur AO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op donderdag 3 maart a.s.

  Besluit: Instemmen met het vervroegen van het aanvangstijdstip van het algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 april 2016 naar 09.30 uur en om/rond 10.45 uur het AO af te ronden.
 24. 24

  Verzoek OSB, mede namens OSB/AWOG, tot aanbieding petitie voor behoud van huidige vorstverletregeling voor de glazenwassers (0 wachtdagen) d.d. 8 maart 2016

 25. 25

  Verzoek Comité 21 maart tot aanbieding petitie i.h.k.v. Internationale Dag tegen Racisme & Discriminatie d.d. 8 of 15 maart 2016

 26. 26

  Verzoek om minister van SZW te rappelleren ten aanzien van verzoek om reactie op brief van de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) te Amsterdam inzake het besluit van het ministerie van SZW om geen nalevingsverzoek WOR uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek om algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 10 maart 2016 te verplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek om kabinetsreactie op het SCP-rapport 'Een lang tekort'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Minister van SZW rappelleren ten aanzien van verzoek de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de reparatie van het Dagloonbesluit van de WW

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven