Debat geweest
1 maart 2016 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vkc SZW d.d. 1 maart 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 1 maart 2016

Deelnemers


Agendapunten

2
Aanbieding lagere regelgeving behorende bij het wetsvoorstel tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

Te behandelen:

3
Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW)

Te behandelen:

9
17
Conform het besluit in de vorige procedurevergadering een overzicht van de tot nu op heden geagendeerde brieven voor de nog te plannen algemeen overleggen over discriminatieonderwerpen en arbeidsmarktdiscriminatie en de geplande algemeen overleggen over integratieonderwerpen (3 maart 2016), over inburgering (31 maart 2016) en huwelijksdwang en achterlating (7 april 2016)

Details

Besluit: Informeren bij commissie BiZa om een gezamelijk algemeen overleg te voeren over discriminatieonderwerpen met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geplande algemeen overleg van de commisise voor BiZa over het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie op 9 maart 2016 eventueel uitstellen. Uitkomst informatie ter bespreking op de eerstvolgende procedurevergadering.

Agendapunten (nog te plannen) algemeen overleg over discriminatieonderwerpen:
 • 30950-70 - Brief regering d.d. 19-05-2014, minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - Registratie discriminatie - toezeggingen debat 16 januari 2014 "Noodklok om Jodenhaat"
 • 29544-541 - Brief regering d.d. 25-06-2014, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Verkenning onderzoek negatieve economische effecten discriminatie
 • 30950-85 - Brief regering d.d. 09-02-2016, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Reactie op de Vierde rapportage ‘Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland’

Agendapunten (nog te plannen) algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie:
Besluit: Algemeen overleg (3 uur) plannen medio/eind juni 2016
 • 29544-649 - Brief regering d.d. 01-09-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

Agendapunten algemeen overleg over integratieonderwerpen d.d. 3 maart 2016:
Besluit: Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met kabinetsreactie op de aanbevelingen VN-comité tegen rassendiscriminatie, d.d. 28 oktober 2016 (30950-80), agenderen voor het algemeen overleg over discriminatieonderwerpen.
 • 30950-80 - Brief regering d.d. 28-10-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Kabinetsreactie op de aanbevelingen VN-comité tegen rassendiscriminatie
 • 2015Z20063 - Brief regering d.d. 29-10-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Afschrift van de brief aan de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB)
 • 19637-2085 - Brief regering d.d. 27-11-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Integratie en participatie van vergunninghouders
 • 32824-115 - Brief regering d.d. 27-11-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Invoering van het instrument participatieverklaring voor nieuwkomers
 • 32824-117 - Brief regering d.d. 16-12-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Aanbieding SCP-studies ‘Opvattingenover religieus geïnspireerd geweld en IS onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders’ en de verdiepende studie ‘Werelden van Verschil’
 • 32824-118 - Brief regering d.d. 18-12-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Voortgang Agenda Integratie 2015

Agendapunten algemeen overleg over inburgering d.d. 31 maart 2016:
Besluit: Instemmen met agenda.
 • 32824-90 - Brief regering d.d. 30-03-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Reactie op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Inburgering van 22 januari 2015
 • 32005-8 - Brief regering d.d. 17-12-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Basisexamen inburgering buitenland
 • 32824-121 - Brief regering d.d. 08-02-2016, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Cursusaanbod inburgering

Agendapunten algemeen overleg huwelijksdwang en achterlating d.d. 7 april 2016:
Besluit: Instemmen met agenda.
 • 32824-53 - Brief regering d.d. 23-04-2014, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Nadere informatie over de invulling van de motie van leden Yücel en Jasper Van Dijk inzake achterlating, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld alsmede de reactie op het rapport “Verborgen vrouwen: een vergeten groep”
 • 32175-53 - Brief regering d.d. 29-09-2014, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Aanbieding onderzoek inzake huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap
 • 34000-V-44 - Brief regering d.d. 09-12-2014, minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - Aanbieding van een vertrouwelijke aantekening inzake Nieuwsuur-item over “ambassade laat meisjes in de steek” van 29 september 2014
 • 32175-54 - Brief regering d.d. 05-01-2015, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Informatie inzake het Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017
 • 32824-122 - Brief regering d.d. 11-02-2016, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - Onderzoek religieuze en kindhuwelijken 
18
Verzoek VNG, Divosa, NVVK en MO-groep tot aanbieding petitie m.b.t. schuldhulpverlening d.d. 29 maart 2016
19
Programma werkbezoek UWV d.d. 7 maart 2016
20
Uitkomst inventarisatie belangstelling werkbezoek Amsterdam

Details

Besluit: Nieuwe datum zoeken; daarna via emailprocedure belangstelling en thema's inventariseren
21
Verzoek Daat-Drenthe Kringloopwinkel Hoogeveen tot aanbieding petitie tegen sluiting Kringloopwinkel Hoogeveen
22
Uitkomst inventarisatie gesprek met Madelon Kloosterboer (initiatief lid Klein)

Details

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot:
 • Initiatief nemend lid Klein heeft aangegeven dat het gesprek, gezien het onderwerp van de scriptie (“Het belang van én achter inburgering”) van Madelon Kloosterboer, ook eventueel vóór het algemeen overleg over inburgering op 31 maart 2016 kan worden ingepland (oorspronkelijk voorstel was het gesprek te laten plaatsvinden op woensdag 2 maart 2016, om 16.00 uur, vóór het algemeen overleg Integratie-onderwerpen op 3 maart 2016).

Te behandelen:

23
Eventuele wijziging van het aanvangstijdstip en duur AO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op donderdag 3 maart a.s.

Details

Besluit: Instemmen met het vervroegen van het aanvangstijdstip van het algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 april 2016 naar 09.30 uur en om/rond 10.45 uur het AO af te ronden.
24
Verzoek OSB, mede namens OSB/AWOG, tot aanbieding petitie voor behoud van huidige vorstverletregeling voor de glazenwassers (0 wachtdagen) d.d. 8 maart 2016
25
Verzoek Comité 21 maart tot aanbieding petitie i.h.k.v. Internationale Dag tegen Racisme & Discriminatie d.d. 8 of 15 maart 2016
26
Verzoek om minister van SZW te rappelleren ten aanzien van verzoek om reactie op brief van de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) te Amsterdam inzake het besluit van het ministerie van SZW om geen nalevingsverzoek WOR uit te voeren

Te behandelen:

29
Minister van SZW rappelleren ten aanzien van verzoek de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de reparatie van het Dagloonbesluit van de WW

Te behandelen: