Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vkc SZW d.d. 19 januari 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 19 januari 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts

Te behandelen:

4
34052 Nota van wijziging inzake Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

Te behandelen:

6
18
Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) (Kamerstuk 31 311, nr. 154)

Te behandelen:

32
Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister dd 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko (Kamerstuk 34 052, nr. 16)

Te behandelen:

36
Invitation: European Parliamentary Week 2016 - Interparliamentary meeting on the European Semester & Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union - 16-17/02/2016 - European Parliament, Brussels

Te behandelen:

38
Conferenties georganiseerd in het kader van het Nederlands EU voorzitterschap

Details

Voorstel: overlaten aan individuele leden
  • Deze conferenties zijn toegankelijk voor parlementsleden. U kunt zich hier persoonlijk voor aanmelden.
44
Planning algemeen overleg Robotisering

Details

 Besluit: algemeen overleg (3 uur) plannen in maart 2016.
  • Uit ambtelijke navraag blijkt dat het kabinet voornemens is te reageren op de WRR verkenning tesamen met een reactie op het rond de zomer geplande SER advies. Een reactie op deze rapporten van het kabinet wordt na de zomer 2016 verwacht.
46
Verzoek om een reactie van de minister van SZW op het recent verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau "Combinatiedruk neemt toe in de participatiesamenleving"

Te behandelen:

47
Verzoek om een brief van de minister van SZW over de voortgang van de wijziging van de Fraudewet (Aanpassing wet aanscherping sanctiebeleid in verband met nadere regeling bestuurlijke boeten sociale verzekeringswetten), waarbij tevens wordt ingegaan op de gevolgen van de uitspraken van de Centrale Raad voor beroep over redelijkheid van boete bij bijstandsfraude van 11 januari 2016

Te behandelen:

48
Verzoek om minister van SZW en staatssecretaris van Financiën te vragen om een week voor AO kinderopvang op 18 februari 2016 een overzicht toe te zenden waarin stand van zaken van de afhandeling van de bezwaren op de 91.000 onterechte naheffingen van de kinderopvangtoeslag in beeld wordt gebracht

Te behandelen:

49
Ingebrachte thema's werkbezoek UWV op maandag 7 maart 2016

Details

Via de inventarisatie ingebrachte thema's:
           1. Reflectie sollicitatieplicht (Krol)
           2. Vrijwilligerswerk en WW (Krol)
           3. Ondernemerschap en WW (Krol)
           4. De werking van het doelgroepregister en de nieuwe Wajongregeling. Ook de keuringen die hierbij komen kijken
               (Nijkerken-de Haan)
           5. Uitvoering van het nieuwe beleid rondom herbeoordelingen (Schut-Welkzijn)
           6. Persoonlijk contact/maatwerk (Yücel)
           7. Ruimte voor instrumenten reintegratieondersteuning (Van Weyenberg)

Besluit: Instemmen met thema's.
 
  • Deelnemende leden Krol (50PLUS), Nijkerken-de Haan (VVD), Schut-Welkzijn (VVD), Ulenbelt (SP), Yücel (PvdA), Vermeij (PvdA), Heerma (CDA), Karabulut (SP) en van Weyenberg (D66).
  • Thema's worden aan het UWV doorgegeven, zodat zij het programma van het werkbezoek verder kunnen vormgeven.


            

          
50
Verzoek om reactie van minister van SZW op het onderzoeksrapport "Gepercipieerde effecten van de dienstverlening van Spelenderwijs Utrecht, zoals ervaren door de ouders van kinderen die deelnemen aan een VE-traject"

Te behandelen:

51
Minister van SZW verzoeken om brief met stand van zaken aanstelling en taakomschrijving Ambassadeur (Boegbeeld) Ouderenwerkloosheid; tevens verzoek over spreektijd algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 20 januari 2016

Te behandelen:

52
Afscheid adjunct-griffier Amerik Klapwijk

Details

De voorzitter dankt Amerik Klapwijk voor zijn inzet voor de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in het bijzonder voor zijn werkzaamheden voor het project 'robotisering op de arbeidsmarkt'.