Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

19 januari 2016
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • S. Karabulut (SP)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • P.J.M.J. Moors (VVD)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • A. Schut-Welkzijn (VVD)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • K. Yücel (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  34052 Nota van wijziging inzake Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op de Evaluatie van de Wet SUWI en de Beleidsdoorlichting van artikel 11 van de begroting van SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding SCP-studies ‘Opvattingenover religieus geïnspireerd geweld en IS onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders’ en de verdiepende studie ‘Werelden van Verschil’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Basisexamen inburgering buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang Agenda Integratie 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de aangehouden motie van het lid Ulenbelt over melden van een gezagsverhouding aan de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoeksvoorstel kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Beleidsdoorlichting kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wegsluizen van VUT gelden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Loonstrookjes en koopkracht 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie financiering SER

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanstelling verkenner seizoensarbeid en ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de motie van het lid Kerstens inzake de Wet aanpak schijnconstructies (Was)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 december 2015, over een reactie op het SCP-rapport ‘Werelden van verschil’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) (Kamerstuk 31 311, nr. 154)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afkoop klein pensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering van de motie van het lid Lodders c.s. over harmonisatie van pensioeninformatiekanalen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsstandpunt wijziging risicoprofiel beleggingsbeleid pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juli 2015 over het bericht dat de toekenning van Wajong uitkeringen met 90 procent is gedaald

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Werkprogramma herziening pensioenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 december 2015, over voedselbanken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding onderzoeken naar inhuur externen en cultuur bij SVB

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Derde verzamelbrief gemeenten 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verbetermaatregelen en gebruik SUWInet

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Hoofdlijnnotitie vereenvoudiging beslagvrije voet

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Evaluatie Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Onderzoek re-integratie tweede spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  SER-adviesaanvraag langdurige werkloosheid/ loondoorbetaling bij ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister dd 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko (Kamerstuk 34 052, nr. 16)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken aanpak beroepsziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 7 december 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbod van het lid Azmani om de commissies te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Invitation: European Parliamentary Week 2016 - Interparliamentary meeting on the European Semester & Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union - 16-17/02/2016 - European Parliament, Brussels

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verlenging mandaat rapporteurs EU-arbowetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Position paper EU-Arbowetgeving rapporteurs P. Moors en J. Kerstens

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beantwoording van de vraag over het opzeggen van een aantal payrollmedewerkers bij de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op het ACM-rapport inzake de incassobranche

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg over alle payrollmedewerkers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd in dienst nemen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek naar aanleiding van de brief van de Stichting Pensioenbehoud met betrekking tot toetsing eigendomsrechten, waaronder pensioenrechten, aan het Handvest van de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Planning algemeen overleg Robotisering

   Besluit: algemeen overleg (3 uur) plannen in maart 2016.
  • Uit ambtelijke navraag blijkt dat het kabinet voornemens is te reageren op de WRR verkenning tesamen met een reactie op het rond de zomer geplande SER advies. Een reactie op deze rapporten van het kabinet wordt na de zomer 2016 verwacht.
 44. 44

  Verzoek om kabinetsreactie op het CBS rapport "Armoede en sociale uitsluiting 2015"

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek om een reactie van de minister van SZW op het recent verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau "Combinatiedruk neemt toe in de participatiesamenleving"

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek om een brief van de minister van SZW over de voortgang van de wijziging van de Fraudewet (Aanpassing wet aanscherping sanctiebeleid in verband met nadere regeling bestuurlijke boeten sociale verzekeringswetten), waarbij tevens wordt ingegaan op de gevolgen van de uitspraken van de Centrale Raad voor beroep over redelijkheid van boete bij bijstandsfraude van 11 januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek om minister van SZW en staatssecretaris van Financiën te vragen om een week voor AO kinderopvang op 18 februari 2016 een overzicht toe te zenden waarin stand van zaken van de afhandeling van de bezwaren op de 91.000 onterechte naheffingen van de kinderopvangtoeslag in beeld wordt gebracht

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Ingebrachte thema's werkbezoek UWV op maandag 7 maart 2016

  Via de inventarisatie ingebrachte thema's:
             1. Reflectie sollicitatieplicht (Krol)
             2. Vrijwilligerswerk en WW (Krol)
             3. Ondernemerschap en WW (Krol)
             4. De werking van het doelgroepregister en de nieuwe Wajongregeling. Ook de keuringen die hierbij komen kijken
                 (Nijkerken-de Haan)
             5. Uitvoering van het nieuwe beleid rondom herbeoordelingen (Schut-Welkzijn)
             6. Persoonlijk contact/maatwerk (Yücel)
             7. Ruimte voor instrumenten reintegratieondersteuning (Van Weyenberg)

  Besluit: Instemmen met thema's.
   
  • Deelnemende leden Krol (50PLUS), Nijkerken-de Haan (VVD), Schut-Welkzijn (VVD), Ulenbelt (SP), Yücel (PvdA), Vermeij (PvdA), Heerma (CDA), Karabulut (SP) en van Weyenberg (D66).
  • Thema's worden aan het UWV doorgegeven, zodat zij het programma van het werkbezoek verder kunnen vormgeven.


              

            
 49. 49

  Verzoek om reactie van minister van SZW op het onderzoeksrapport "Gepercipieerde effecten van de dienstverlening van Spelenderwijs Utrecht, zoals ervaren door de ouders van kinderen die deelnemen aan een VE-traject"

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Minister van SZW verzoeken om brief met stand van zaken aanstelling en taakomschrijving Ambassadeur (Boegbeeld) Ouderenwerkloosheid; tevens verzoek over spreektijd algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 20 januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Afscheid adjunct-griffier Amerik Klapwijk

  De voorzitter dankt Amerik Klapwijk voor zijn inzet voor de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in het bijzonder voor zijn werkzaamheden voor het project 'robotisering op de arbeidsmarkt'.