Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

24 september 2015
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • A.J.M. Teunissen ()
 • E.M. Sjerp ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief voorbereiding Nederlands EU-Voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding van het verslag van de Informele Sportraad op 6 en 7 juli 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 24-25 september 2015 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding afschrift van de brief aan BNG over de garantie regeling ten behoeve van stichting vastgoed Pasana

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitnodiging relatiebijeenkomst VWS op 22 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport inzake Proefberekeningen van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) (29477, nr.310)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over Evaluatie Wet BIG (Kamerstuk 29282, nr. 211)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de reisagenda in september van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding Tweede rapportage Substitutiemonitor – Rapportage afsprakenmonitor juli 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake Evaluatie n.a.v. inbreng rapporteur in WGO Jaarverslag 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het advies van de commissie Meurs inzake hoofdbehandelaarschap ggz (Kamerstuk 25 424, nr. 275)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over het afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 106)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vruchtbaarheidsbijeenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Oordeel over het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Concept werkplannen van de organisaties van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over het evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 108)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanjaagteam verwarde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 september 2015 over reclame maken op televisie voor een gezondheidsproduct

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding tussentijdse uitkomsten monitoring transitieregime, voorhang voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg inzake de afbouw van het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsdoorlichting artikel 2.1 Kwaliteit en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Landelijk Professioneel Kader nieuwe veldnorm JGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift van de brief aan de Gemeente Maastricht over het inkoopproces jeudghulpplus

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afschrift van de brief van de VNG aan de LVVP m.b.t. betalingsknelpunten vrijgevestigde aanbieders van zorg aan kinderen en jeugdigen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2016 (Kamerstuk 34 104, nr. 61)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding werkprogramma 2016 Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 september 2015 inzake kankerpatiënten die in ene ziekenhuis een medicijn wel krijgen en in het andere niet

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 september 2015 over toename van wachtlijsten door budgetplafonds ziekenhuizen en het feit dat patiënten bij de ene verzekeraar sneller wordt geholpen dan bij de andere

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Correctie cijfers ondertoezichtstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitspraak van het Gerechtshof inzake het Europees aanbesteden van zorginkoop door zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2000-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om toezending van de Marktscan zorgverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanbieding van het Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanbieding van het Capaciteitsplan 2015 voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen voor enkele beroepen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanbieding rapport Voormeting overheveling van orale oncolytica per 1 januari 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanbieding NZa monitor “Transities Eerstelijnszorg 2015” en tussenstand monitors en proces eerste lijn

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Risicodragendheid zorgverzekeraars in 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Nazending rapportages 2e voortgangsrapportage hervorming langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Lijst van vragen en antwoorden inzake Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2016 (Kamerstuk 29 689, nr. 616) en van 16 juni 2015 inzake Risicoverevening 2016: verbetering compensatie chronisch zieken (Kamerstuk 29 689, nr. 617)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Bestuurlijke afspraken over het trekkingsrecht pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Onderzoek inkomenspositie chronisch zieken (Motie Voortman, Kamerstuk 34 104, nr. 47)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Brieven aan gemeenteraden en inzet huishoudelijke hulp toelage conform conform cao vvt

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op het verzoek van de commissie om reactie op de uitzending van Nieuwsuur van 24 augustus 2015 inzake 'Forse verhoging eigen bijdragen zorg door gemeenten’

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Compensatieregeling en voortgang trekkingsrecht pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op het verzoek van de commissie over een AMvB voor de pilot Integraal PGB en stand-van-zaken brief

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Brief commissie RU - Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2016 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voortgang uitvoeringsplan ‘Verbeteren situatie kinderen in een ‘vechtscheiding’

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Werkbezoeken

  Zie brief 19 van de brievenlijst
  Besluit:  Overlaten aan individuele leden/fracties
 54. 54

  Verzoek om een toekomstig algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz in twee aparte algemeen overleggen te behandelen met aangepaste spreektijd van 4 minuten per overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek om reactie op het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar sluitingstijden in de horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek om reactie op artikel in Vrij Nederland september 2015 Undercover in de junkenfabriek

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek om vervolginformatie naar aanleiding van de brief d.d. 17 juni 2015 over Stand van zaken rond de ontwikkeling van structurele ordeningswetgeving in de ambulancezorg (29247-212)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek om stand van zakenbrief inzake Indische kwestie (Back Pay)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verzoek reactie stss VWS inzake berichtgeving "Nog geen overheveling voorzieningen bij Wlz-indicatie"

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek tot voeren algemeen overleg over specifieke doelgroepen (o.a. Fokus)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek reactie minister op artikel "Het roer is om bij de ACM": ACM laat handhaving van de Mededingingswet voor de eerstelijnszorg goeddeels los

  Te behandelen:

  Loading data