Debat geweest
24 september 2015 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 24 september 2015 -10.15-11.30 uur - LET OP!!! Afwijkende dag
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 24 september 2015

Deelnemers


Agendapunten

11
16
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het advies van de commissie Meurs inzake hoofdbehandelaarschap ggz (Kamerstuk 25 424, nr. 275)

Te behandelen:

17
Verslag van een schriftelijk overleg over het afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 106)

Te behandelen:

21
Verslag van een schriftelijk overleg over het evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 108)

Te behandelen:

24
Aanbieding tussentijdse uitkomsten monitoring transitieregime, voorhang voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg inzake de afbouw van het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen

Te behandelen:

29
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2016 (Kamerstuk 34 104, nr. 61)

Te behandelen:

32
Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 september 2015 inzake kankerpatiënten die in ene ziekenhuis een medicijn wel krijgen en in het andere niet

Te behandelen:

33
Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 september 2015 over toename van wachtlijsten door budgetplafonds ziekenhuizen en het feit dat patiënten bij de ene verzekeraar sneller wordt geholpen dan bij de andere

Te behandelen:

37
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om toezending van de Marktscan zorgverzekeringen

Te behandelen:

39
Aanbieding van het Capaciteitsplan 2015 voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen voor enkele beroepen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Te behandelen:

44
Lijst van vragen en antwoorden inzake Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2016 (Kamerstuk 29 689, nr. 616) en van 16 juni 2015 inzake Risicoverevening 2016: verbetering compensatie chronisch zieken (Kamerstuk 29 689, nr. 617)

Te behandelen:

53
Werkbezoeken

Details

Zie brief 19 van de brievenlijst
Besluit:  Overlaten aan individuele leden/fracties
54
Verzoek om een toekomstig algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz in twee aparte algemeen overleggen te behandelen met aangepaste spreektijd van 4 minuten per overleg

Te behandelen:

58
Verzoek om vervolginformatie naar aanleiding van de brief d.d. 17 juni 2015 over Stand van zaken rond de ontwikkeling van structurele ordeningswetgeving in de ambulancezorg (29247-212)

Te behandelen: