Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 2 september 2015
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 2 september 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 2 juli 2015 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
6
Inbrengdatum feitelijke vragen Miljoenennota 2015 c.a.

Details

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen wordt vastgesteld op maandag 21 september 2015 te 14.00 uur.
Noot:
  • De algemene financiële beschouwingen (AFB) i.c.m. de begrotingsbehandeling Financiën zijn gepland in vergaderweek 40 (29, 30 september en 1 oktober). Uitgaande van die planning wordt u voorgesteld de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de op Prinsjesdag te ontvangen stukken (Miljoenennota, MEV, begroting Financiën/Nationale Schuld) vast te stellen op maandag 21 september 2015 te 14.00 uur. De minister van Financiën wordt verzocht zijn antwoorden uiterlijk op vrijdag 25 september 2015 aan de Tweede Kamer toe te sturen.
  • Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) stelt als te doen gebruikelijk een notitie op over de Miljoenennota c.a. De BOR-notitie wordt u uiterlijk op vrijdag 18 september 2015 toegestuurd.
15
Jaarverslag van het ESM over het jaar 2014, het jaarverslag van het auditcomité van het ESM en de reactie van het ESM management op de aanbevelingen van het auditcomité van het ESM

Te behandelen:

21
Reactie op de motie van de leden Aukje de Vries en Omtzigt over de overgangstermijn voor de centrale Wft-examinering (Kamerstuk 32 545, nr. 29) en op de motie van het lid Aukje de Vries c.s. over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen (Kamerstuk 32 545, nr. 30)

Te behandelen:

24
Besluit van de Europese Commissie inzake het Eurowobverzoek om vrijgave van correspondentie over de naheffing tussen Nederland en de Commissie van 20 oktober 2014 tm 28 oktober 2014

Te behandelen:

28
Stand van zaken onderzoek naar de effectiviteit van interne procedures, risicobeheersing, compliance en controlemaatregelen bij NS (onderzoek Alvarez en Marsal) en toets op het onderzoek van De Brauw naar onregelmatigheden bij NS rondom de aanbesteding van concessie Limburg

Te behandelen:

35
50
Speciaal verslag "Voorziet de financiële steun van de EU behoorlijk in de behoeften van micro-ondernemers?" van Europese Rekenkamer
51
Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers d.d. 20 mei 2015; Stafnotitie Grip op Europa

Te behandelen:

54
Aanbieding van nieuwe documenten over het ESM-leningenprogramma Griekenland, opheffen van vertrouwelijkheid van documenten en een reactie op het verzoek van de commissie Financiën over het effectieve rentepercentage

Te behandelen:

55
Implementatie 'Voorop in Europa' door commissies
58
Algemeen overleg financiële transactiebelasting
61
Voortgang rondetafelgesprek 'Geldstelsel' dat voorlopig is gepland op 14 oktober 2015

Details

Dit agendapunt wordt in het besloten gedeelte van de procedurevergadering besproken.
62
Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de begrotingsbrief Financiën

Details

Besluit: Het aanbod  voor een technische briefing wordt geaccepteerd. De besloten technische briefing zal worden gepland op donderdag 24 september 2015 van 14.30 - 15.30 uur.
Noot:
Naar verwachting publiceert de Algemene Rekenkamer op donderdag 24 september 2015 de inmiddels traditionele begrotingsbrief over Financiën. Te verwachten thema’s: (transparantie over) risico’s en garanties (incl. begrotingsreserves), raming belastinginkomsten, mogelijk Belastingdienst. De Rekenkamer biedt een besloten technische briefing aan over de begrotingsbrief op donderdag 24 september 2015.
63
Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het onderzoeksrapport "Noodsteun voor eurolanden tijdens de crisis"

Details

Besluit: De commissie gaat graag in op het aanbod om op donderdag 10 september 2015 van 10.00 - 11.00 uur een besloten technische briefing te organiseren.
Noot:
Korte omschrijving van de focus voor het onderzoek
De mondiale financiële crisis en economische neergang hebben sinds 2008 een aanzienlijke verslechtering teweeggebracht van de begrotingssituaties in een groot aantal lidstaten van de EU. Ook was er voor een aantal lidstaten sprake van dreigende versperring van de toegang tot de kapitaalmarkt. In 2010 was er in Griekenland sprake van een onhoudbare situatie die ernstige gevolgen kon hebben voor de financiële stabiliteit in de euro­zone. In 2010 werd door de EU, de landen van de eurozone en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een aantal tijdelijke maatregelen getroffen om snel te kunnen ingrijpen bij landen die in de problemen kwamen. Hierbij werden verschillende Europese noodfondsen opgericht, specifiek voor de eurozone. Deze werden ingezet in het kader van steunprogramma’s voor Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Cyprus. Aan de steun­programma’s en de daaraan verbonden (toezeg­gingen van) financiële hulp uit de noodfondsen zijn belangrijke eisen gekoppeld. Deze eisen betreffen structurele hervormingen en bezuini­gingen die moeten worden doorgevoerd door de landen die leningen ontvangen.
Met de noodfondsen is veel geld gemoeid. Dat geldt voor zowel ontvangende landen als landen die bijdragen aan de noodfondsen, én voor het IMF dat parallel steun leverde aan de in nood verkerende landen.  De eurozone als geheel staat hierbij garant voor vele honderden miljarden euro’s. In dit onderzoek is de Algemene Rekenkamer nagegaan: hoe de Europese noodfondsen tot stand zijn gekomen, hoe de noodfondsen in de praktijk zijn ingezet en welke mogelijkheden er zijn voor democratische controle en verantwoording, inclusief informatievoorziening aan het Nederlandse parlement, en voor onafhankelijke externe controle.
Het onderzoeksrapport bevat ook drie fact sheets over Griekenland, Ierland en Spanje met overzicht van de leningen, via welke fondsen er steun is verleend, wat de bestemming is voor dit geld  en wanneer de leningen afgelost moeten zijn.
64
Verzoek aanbieding petitie ‘Stop verkoop Qbuzz’
66
Gesprek Chinese delegatie Financial and Economic Affairs Committee
67
Rondvraag