Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

2 september 2015
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • R.J. Klever (PVV)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • T. van Ark (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • E. Ziengs (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • A.J.M. Teunissen ()
 • H.C.R.M. Clemens ()
 • E.M. Sjerp ()
 • B.C.M. van Leeuwen ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verslag sportonderdeel OJCS Raad 19 mei en geannoteerde agenda informele Sportraad 6-7 juli 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad van 18 mei 2015, met betrekking tot het beleidsterrein jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van de formele Gezondheidsraad van 19 juni 2015 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers d.d. 20 mei

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten in het komende halfjaar in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit inzake toezegging aan het Erasmus Medisch Centrum over de totstandkoming van een bijzondere kapitaallastenregeling ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding rapport van NautaDutilh N.V. over fase 1 van de schadebepaling van het Erasmus MC

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Lijst van vragen en antwoorden inzake informatie over ontwikkeling Sproncklaboratorium (Kamerstuk 33567, nr. 3)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verkoop en Ontwikkeling Antonie van Leeuwenhoek terrein in Bilthoven en uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Merkbaar minder regeldruk in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken vervolg maatregelen cosmetische sector

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brief over de techniek van Solvabiliteit II en de uitwerking ervan op zorgverzekeraarniveau, naar aanleiding van het Algemeen Overleg Zorgverzekeringswet/zorgstelsel d.d. 4 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken trajecten op gebied van euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op aanscherping Reclamecode voor Voedingsmiddelen artikel 8 e.v.

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding van de eindrapportage van de langdurige cohortstudie onder daklozen in de G4

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang gedecentraliseerd jeugdstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Samenleven met dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kennis- en innovatieagenda sport

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Signalering van de NZa inzake ‘Vrije prijzen logopedie’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Marktscan Geestelijke Gezondheidszorg 2014, deel B

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van de middelen 25B- NBOMe, 25C- NBOMe, JWH-018, AM-2201 en methylon

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken Zwangerschap en Geboorte

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoek naar calamiteitenmeldingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (Kamerstuk 34 104 / 33 891, nr. 20)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Inzage (beleidsrelevante) VWS-rapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken van het convenant 'preventie gehoorschade muzieksector'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015 deel A

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Sluis voor intramurale geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Neonatale hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding Voortgangsrapportage Voorwaardelijke Toelating 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op artikel Fier!.nl inzake tekort aan opvangplekken en specialistische zorg voor loverboysslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbieding Besluit houdende vervanging bijlage Tabakswet van 18 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding afschrift van het ministeriële besluit inzake taakuitoefening IGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Regionale verschillen in de langdurige zorg; Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken'

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitkomsten bestuurlijk overleg m.b.t. dure geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Landelijke monitor proeftuinen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken moties en toezeggingen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitkomsten onderzoek naar de gevolgen van het amendement van de leden Leijten en Van Gerven dat verhindert dat zorgverzekeraars die in bezit zijn van reserves van ziekenfondsen alsnog over kunnen gaan tot het uitkeren van winst (Kamerstuk 33 683, nr. 41)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Risicoscheiding Sanquin Bloedvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van een schriftelijk overleg over onderzoek vergelijking opleidingen GGZ beroepen (Kamerstuk 29 282, nr. 209)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van 28 april 2015 waarin een reactie wordt gegeven op het artikel in het AD van 4 april 2015 met als titel “WZH weer onder vuur, nu om bezuiniging” (Kamerstuk 29 538, nr. 186)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op EO-uitzending over ‘het verzwegen oorlogsleed van psychiatrische patiënten’ d.d. 25 april 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aanbieding rapport 'Verspilling in de langdurige zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Aanbieding factsheet “Koolmonoxidemelders”

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Waarborgen voor cliënten met Volledig Pakket thuis en laag zzp

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Uitkomsten van het tweede deel onderzoek zorginkoop eerste lijn

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Aanbieding advies van het deskundigenberaad Hepatitis E

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voornemen vervallen WTZi-eis (Wet toelating zorginstellingen) voor logeeropvang in Wet langdurige zorg (Wlz)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek inzake de berichtgeving zoals opgenomen op de website www.privacybarometer.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Wijzigingen van bijlagen I en II van het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 19 oktober 2005

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voortgang Waardigheid en Trots, ruimte voor verpleeghuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Voortgang trekkingsrecht pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Uitstel reactie op het Gezondheidsraadadvies ‘Hemofilie, hiv en de Wbmv’

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Aanbieding van een tweetal rapporten van het CIZ over een jaar lang (2014) werken met het aangescherpte toezicht- en handhavingkader en over het instrument van de Indicatiemelding 80+

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Uitstel indienen van de Wet over de uitvoering van het anti-dopingbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Planning brief PGB

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek om reactie op brief Mannaz AD(H)D-Coaching inzake de transitie van de zorg en de eigen bijdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verzoek om reactie op het rapport van de commissie voor Ethiek en Gezondheid inzake wensgeneeskunde

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verzoek om reactie op het rapport ‘Autismediagnostiek’ i.o.v. werkgroep ‘Vanuit autisme bekeken’ - gepresenteerd op 3 juli 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verzoek om reactie op het eindbericht van de Commissie Rouvoet (zoals gepresenteerd op 17 juni 2015) vóór het AO Decentralisatie Jeugdzorg op 10 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verzoek om een reactie van de staatssecretaris en de premier op de speech van de premier, waarin hij deed alsof de backpay-kwestie in het verleden ligt

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verzoek om toezending van de reeds toegezegde brief inzake het bloeddonorbeleid van mannen die seks hebben gehad met mannen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verzoek om een algemeen overleg over eigen bijdrage

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verzoek om een technische briefing door de deskundigen van het ministerie van VWS over de stand van zaken rond het medisch beroepsgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verzoek om voortgangsbrief inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met GGZ-patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Vertrouwenspersonen in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Toezending Signalement inkoop zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data