Debat geweest
2 september 2015 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 2 september 2015
Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE agenda procedurevergadering cie. VWS d.d. 2 september 2015; agendapunten toegevoegd

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

7
Implementatie 'Voorop in Europa' door commissies
11
Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit inzake toezegging aan het Erasmus Medisch Centrum over de totstandkoming van een bijzondere kapitaallastenregeling ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis

Te behandelen:

13
17
Brief over de techniek van Solvabiliteit II en de uitwerking ervan op zorgverzekeraarniveau, naar aanleiding van het Algemeen Overleg Zorgverzekeringswet/zorgstelsel d.d. 4 maart 2015

Te behandelen:

26
Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van de middelen 25B- NBOMe, 25C- NBOMe, JWH-018, AM-2201 en methylon

Te behandelen:

29
Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (Kamerstuk 34 104 / 33 891, nr. 20)

Te behandelen:

40
Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Regionale verschillen in de langdurige zorg; Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken'

Te behandelen:

44
Uitkomsten onderzoek naar de gevolgen van het amendement van de leden Leijten en Van Gerven dat verhindert dat zorgverzekeraars die in bezit zijn van reserves van ziekenfondsen alsnog over kunnen gaan tot het uitkeren van winst (Kamerstuk 33 683, nr. 41)

Te behandelen:

46
47
Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van 28 april 2015 waarin een reactie wordt gegeven op het artikel in het AD van 4 april 2015 met als titel “WZH weer onder vuur, nu om bezuiniging” (Kamerstuk 29 538, nr. 186)

Te behandelen:

60
Aanbieding van een tweetal rapporten van het CIZ over een jaar lang (2014) werken met het aangescherpte toezicht- en handhavingkader en over het instrument van de Indicatiemelding 80+

Te behandelen:

63
Instellen werkgroep verbetering begroting en jaarverslag VWS
67
Verzoek om reactie op het eindbericht van de Commissie Rouvoet (zoals gepresenteerd op 17 juni 2015) vóór het AO Decentralisatie Jeugdzorg op 10 september 2015

Te behandelen:

68
Verzoek om een reactie van de staatssecretaris en de premier op de speech van de premier, waarin hij deed alsof de backpay-kwestie in het verleden ligt

Te behandelen: