E-mailprocedure : Emailprocedure - vragen uit BOR notitie 1e halfjaarrapportage groot project vervanging F-16 voorleggen aan minister van Defensie

De vergadering is geweest

30 april 2015
16:00 uur
Commissie: Defensie
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Defensie, 
 
Naar aanleiding van bijgevoegde en gisteren rondgezonden BOR-notitie stellen de leden Eijsink en Vuijk voor de daarin op pagina’s 9, 10 en 11 geformuleerde (feitelijke) vragen reeds nu voor te leggen aan de minister van Defensie, opdat deze tijdig voor het op 30 juni 2015 geplande algemeen overleg Verwerving F-35 zijn beantwoord. Dit aangezien de eerstvolgende procedurevergadering door het komende mei-reces eerst op 21 mei 2015 zal plaatsvinden. Voorts stellen deze leden voor de op pagina 5 van de BOR-notitie geformuleerde adviezen te bespreken in de procedurevergadering van 21 mei.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk vandaag 16.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een “allen beantwoorden” op dit e-mailbericht).
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze emailprocedure*.
 
Vriendelijke groet,
Frank Mittendorff
 
 
Mr Frank H. Mittendorff

Adjunct-griffier vaste commissie voor Defensie
Griffie Commissies Internationaal en Ruimtelijk
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-3182043 | M +(31)6-18305849
E f.mittendorff@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
   4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure  een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
 
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek van de leden Eijsink en Vuijk om vragen uit BOR notitie 1e halfjaarrapportage groot project vervanging F-16 voor te leggen aan de minister van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage project Vervanging F-16

  Te behandelen:

  Loading data