Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek hoorzitting gevolgen Safe Harbor vonnis HvJEU
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van V&J (24 september - 6 oktober 2015)
Verslag van een rapporteur
Download Voortgangsrapportage rapporteurschap Slimme Grenzen oktober 2015
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een algemeen overleg over echtscheidingen met staatssecretarissen van V&J en van VWS
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commisie voor Veiligheid en Justitie op 14 oktober 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 14 oktober 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Te behandelen:

3
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving)

Te behandelen:

6
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
25
Afronding onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de Verenigde Staten inz. gegevensbescherming bij gegevensuitwisseling in het kader van bestrijding van criminaliteit en terrorisme; (de zgn. paraplu-overeenkomst of umbrella agreement).

Te behandelen:

30
Aanvulling op de geannoteerde agenda van 25 september 2015, van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 8 en 9 oktober 2015

Te behandelen:

38
Toezeggingen gedaan tijdens debat van de wetsvoorstellen goedkeuring en uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (33 865 en 33 866)

Te behandelen:

60
Brievenlijst

Te behandelen:

61
Voorstel opzet rondetafelgesprek over kindermisbruik
62
Voorstel opzet rondetafelgesprek over bewindvoering