Agendapunten

 1. 1

  Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Adviezen inzake de motie van de leden Recourt en Taverne over een institutionele rechtseenheidsvoorziening in het bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezeggingen Algemeen Overleg Jaarwisseling 2014-2015 en Vuurwerk d.d. 4 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toestemming voor een technische briefing over de Europese veiligheidsagenda COM (2015) 185

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie 'Focus in de opsporing'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzamelbrief mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang van het Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel (NVM)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Eerste rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel toezending brief gebeurtenissen publicatie foto Volkert van der G.

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het burgerinitiatief 'Eén pil teveel maakt geen crimineel'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Impactanalyse inzake EU-richtlijn minimumnormen rechten van slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Sekseregistratie door de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Gang van zaken rondom de publicatie van de foto van Volkert van der G. in De Telegraaf op 17 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift van de brief aan de burgemeesters van Goes en Middelburg inzake de stand van zaken en aanpak van ondermijning in Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Meerjarenplan van de rechtspraak 2015-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken wetsvoorstel dataretentie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Modernisering Wetboek van Strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 oktober 2015 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers (3e kwartaal 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek van het lid Oskam, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 oktober 2015, over het bericht 'Korpschef Bouman van Nationale Politie stapt op'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afronding onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de Verenigde Staten inz. gegevensbescherming bij gegevensuitwisseling in het kader van bestrijding van criminaliteit en terrorisme; (de zgn. paraplu-overeenkomst of umbrella agreement).

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht van gekoppelde databestanden bij de rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toestemming tot deelname aan het rondetafelgesprek over het locatiebeleid van de Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Het horen van kwetsbare personen door de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reorganisatiekosten Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanvulling op de geannoteerde agenda van 25 september 2015, van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 8 en 9 oktober 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Bestrijding EU-fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de brief van de voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) met betrekking tot de herziening van EU-regelgeving voor gegevensbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verkenner voor de cao voor de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 september 2015 inzake kwestie professor Maat

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Vervolg op het rapport van de Commissie Hoekstra over de zaak Bart van U.

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beantwoording aanvullende vragen over het sluiten van rechtbanken (het voorgenomen locatiebeleid van de Rechtspraak)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Effectiviteit strafrechtelijke aanpak OMG’s

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toezeggingen gedaan tijdens debat van de wetsvoorstellen goedkeuring en uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (33 865 en 33 866)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Schatting illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2012-2013

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Afschrift van de brief aan gemeenten inzake hoge instroom van vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op het verzoek van het lid Van Klaveren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 september 2015, over de berichtgeving over fraude bij de pardonregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Ontwikkelingen op het terrein van het vrijwilligerswerk in de sanctietoepassing en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met betrekking tot het uitbrengen van de eindrapportage van de Commissie onderzoek kostenstijgingen rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verlenging besluit- en vertrekmoratorium Somalië

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitstel aanbieding kabinetsappreciatie EU-migratiepakket 9 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beleidsreactie op het rapport aan van de Inspectie Veiligheid en Justitie over Contrabande in Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Toelatingsregelingen voor zelfstandigen en start-ups

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Nadere Kabinetsappreciatie EU-migratiepakket september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Stand van zaken over toezending van de reactie op het ACVZ-rapport 'Strategische landenbenadering terugkeer'

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Internationaal vergelijkend onderzoek naar de toegankelijkheid van medische zorg in het land van herkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verlenging pilot in bewaring stellen door Dienst Terugkeer en Vertrek

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Rapport 'Terugkeer van vertrekplichtige vreemdelingen. Een verkenning van interventies om zelfstandige terugkeer te stimuleren’

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Recente ontwikkelingen asielinstroom

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Gezondheid asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake Werkbezoek aan Marokko inzake terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van V&J (24 september - 6 oktober 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Rapporteurschap Slimme Grenzen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Verzoek hoorzitting gevolgen Safe Harbor vonnis HvJEU

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek om een algemeen overleg over vechtscheidingen met staatssecretarissen van V&J en van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data