Debat geweest
3 juni 2015 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om een rondetafelgesprek rondom afstandsmoeders
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Veiligheid en Justitie op 3 juni 2015
Brief lid / fractie
Download Operationalisering opdracht en werkwijze rapporteur Slimme Grenzen
Brief lid / fractie
Download Verzoek uitbreiding algemeen overleg JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid)
Brief lid / fractie
Download Verzoek SP om reactie van de minister op bericht over seksueel misbruik bij boeddhisten
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Veiligheid en Justitie op 3 juni 2015
Brief lid / fractie
Download Uitvoering slotactie seksueel misbruik kerk

Deelnemers


Agendapunten

2
Bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in Nederland gevestigde internationale of geïnternationaliseerde straftribunalen (Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen)

Te behandelen:

3
Wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten

Te behandelen:

4
Nota van wijziging inzake Goedkeuring en uitvoering van het op 2 maart 2015 te Veenhuizen tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2015, 37)

Te behandelen:

5
Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en slachtofferzorg

Te behandelen:

6
Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

Te behandelen:

9
Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

Te behandelen:

10
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
21
Informatie over de wetsvoorstellen bijdrage strafvordering en slachtofferzorg (Kamerstuk 34 067) en bijdrage kosten verblijf (Kamerstuk 34 068)

Te behandelen:

25
28
Reactie op het verzoek van het lid Schouw, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 mei 2015 (zaaknr. AWB 14-4474) (bed, bad en brood voor iedereen)

Te behandelen:

35
Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2015, over uiteenzetting herplaatsings- en hervestigingsvoorstellen van de Europese Commissie

Te behandelen:

43
EU-voorstel: Richtsnoeren voor het afnemen van vingerafdrukken COM (2015) 150 (Engelstalige versie)

Te behandelen:

44
Werkbezoek nationale politie MEOS
46
Besluitenlijst PVG Mensenhandel op 19 mei 2015
52
Brievenlijst
53
Voorstel buitenlandse werkbezoeken
54
Overzicht recente verleden aangiftes van verstandelijk gehandicapten en zedendelicten