Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

4 juni 2015
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  De griffie plenair informeert welke bewindspersonen moeten worden uitgenodigd voor het VAO Rol van onderwijs in de aanpak van radicalisering.

  Besluit: Alleen minister OCW hoeft te worden uitgenodigd.
 2. 2

  Er is gisteren (3 juni 2015) een mail rondgegaan over de planning van het VSO Regelluwe scholen en het AO Regelluwe scholen en het AO Regeldruk.

  Besluit: Er wordt een VSO Regelluwe scholen gepland en een AO Regeldruk na het reces.
 3. 3

  Voorstel om, voorafgaand aan de rondetafel Passend Onderwijs, een aantal onderwijsonderzoekers een technische briefing over recente onderzoeken te laten geven.

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel.
 4. 4

  Planning overleg over de Strategische agenda hoger onderwijs

  Besluit: In september/oktober wordt een notaoverleg gepland, voorafgegaan door een uitgebreide hoorzitting.
 5. 5

  Besluitenlijst Procedurevergadering OCW d.d. 28 mei 2015

  Stukken voor AO Regelluwe scholen worden overgeheveld naar AO Regeldruk.
  Met inachtneming van deze wijziging wordt de besluitenlijst vastgesteld.
 6. 6

  Brievenlijst

 7. 7

  Nominatieprogramma Nederlandse voordrachten Werelderfgoedlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding afschrift van de brief over opleidingsproblematiek acteurs en dansers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzoek van het Lid Bergkamp om de minister te vragen om bij de financiële quick-scans BIS ook de cultuurfondsen mee te nemen.

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 april 2015, over het bericht ‘NPO doet greep naar de macht in omroepland’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken inzake de uitvoering van de motie Verhoeven over verlagen van de voorgenomen bezuiniging op de regionale omroepen (Kamerstuk 33664, nr. 24).

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Journalistiek, toezeggingen gedaan in het wetgevingsoverleg over de mediabegroting van 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Informatie over OCW in Cijfers, Trends in Beeld

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Scholengemeenschap Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 april 2015, over leerlingen die geweigerd worden door scholen en noodgedwongen thuis zitten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op een e-mail van een vader over passend onderwijs voor zijn zoon

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afschrift van het antwoord op de brief van de NJR - VN Jongerenvertegenwoordigers naar UNESCO

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel van de beleidsregel zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Besluit van 19 mei 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding Plan van aanpak bewegingsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Opzet Rondetafelgesprek Verlenging kwalificatieplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 vanwege de uitbreiding van het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de studieduur en inrichting van die leerlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van de commissie inzake het voorstel van de VO-raad om te komen tot een maatwerkdiploma in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie op berichten in de media over doorstroom, vertragen en versnellen in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Functiemix

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Lucas om de bewindspersonen te vragen om een brief met de stand van zaken en uitvoering van moties en toezeggingen.

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Van Dijk om een petitie van de NPO Radio 6 Soul en Jazz in ontvangst te nemen.

 30. 30

  Verzoek van het lid Van dijk om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp Burgersschapvorming,

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.