Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

13 november 2014
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. wijziging datum)

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • T.E. Siderius (SP)

Agendapunten

 1. 1

  De griffier constateert dat er nog een aantal wetsvoorstellen zijn die gereed zijn voor plenaire behandeling, waarbij spoedige behandeling gevraagd wordt. Zij zal dit lijstje van wetsvoorstellen op de volgende procedurevergadering agenderen.

 2. 2

  Besluitenlijst procedurevergadering OCW d.d. 16 oktober 2014

 3. 3

  Besluitenlijsten EXTRA procedurevergadering OCW d.d. 28 en 30 oktober 2014

 4. 4

  Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 28 oktober 2014 is besloten om het verzoek van de Landelijke Kamer van Studentenverenigingen tot Aanbieden petitie op dinsdag 4 november 2014 van 13.30 -13.45 uur te honereren.

 5. 5

  Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 28 oktober 2014 is besloten om het verzoek tot Aanbieden petitie inzake ‘Makersonderwijs binnen cultuureducatie’, voorafgaand aan de OCW-begrotingsbehandeling te honoreren. 4 november 2014 van 13.45-14.00 uur

 6. 6

  Brievenlijst

 7. 7

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het Verenigd Koninkrijk en België (6 tot en met 10 juli 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vertrouwelijke aanbieding van informatie over de totale kosten voor de landelijke publieke omroep van de Olympische Winterspelen en het wereldkampioenschap voetbal

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op brief over bescherming werelderfgoed Schokland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Impuls cultuuronderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Bosma (Regeling van werkzaamheden van 9/10) over druk die op de redactie van het programma Opsporing Verzocht zou zijn uitgeoefend om het aantal Marokkanen in dat programma te beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitwerking visie op talentontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzoek van het lid Rutte om een in de eerste week na het Kerstreces een algemeen overleg Cultuur in beeld en BIS te organiseren.

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag Schriftelijk overleg inzake Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over de nahang Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2015 (Kamerstuk 31 293, nr. 213)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Actualiteiten passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding Jaarwerkplan 2015 van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding van het Addendum voor 2015 op het Toezichtkader BVE 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding afschrift van de brief aan de gemeente Diemen over de financiële gevolgen voor de huisvesting van het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding advies 'Profielen in het vmbo' van Onderwijsraad

 23. 23

  Aanbieding afschrift van het antwoord aan School at Sea om het onderwijsprogramma van scholengemeenschap Het Schoter als pilot te oormerken

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens over de rol van wetenschap binnen de psychiatrie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op een brief van de vader van een studente aan over het niet kunnen stopzetten van het studentenreisproduct en de rol van DUO bij dit proces

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Reparatiewet OCW 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Inventarisatie ‘onderwijs op een andere locatie dan de school’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Advies Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht over een coöperatie van kleine scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Onderwijsarbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 33 400 VIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitgaven aan overhead in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding van en beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘Op weg naar een verbeterde afnamepraktijk van het centraal schriftelijk en praktisch examen’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over de conceptregeling Kwaliteitsafspraken mbo 2015 (Kamerstuk 31 524, nr. 215)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken overheveling buitenonderhoud primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Wetsvoorstel Kenniscentra

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Reactie inzake de notitie “Samen leren: aanbevelingen uit het onderwijs”

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Leven lang leren

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanbieding van de 6e rapportage van Nederland over de implementatie en naleving van het VN-Vrouwenverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Jadnanansing om een gesprek te plannen met de opstellers van het rapport “Gescheiden werelden” van SCP en WRR

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Jadnanansing om een algemeen overleg over vmbo(-afdelingen) die afgestoten worden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data