Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 september 2014
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • R.J. Klever (PVV)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • A.J.M. Teunissen ()
 • H.C.R.M. Clemens ()
 • E.M. Sjerp ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitstel toezending kabinetsreactie op advies hoogspecialistische ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek bij de Regeling van werkzaamheden van 5 juni 2014 over de regierol van de zorgverzekeraars n.a.v. het onderzoeksdossier ‘Het zorgkostendebacle’ (Groene Amsterdammer, 5 juni 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Twee rapporten van het RIVM over het rijksvaccinatieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie van de ‘Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhang verdaging toepassing mbi medisch specialistische zorg 2012 en 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op Nieuwsuur-uitzending inzake wachtlijsten zorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wachtlijsten verzorgings- en verpleeghuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Regeling transitiegelden bij invoering integrale bekostiging medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de Initiatiefnota van het lid Voortman "Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg"

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging van een overzicht van overige netwerken waaraan VWS een financiële bijdrage levert

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezeggingen naar aanleiding van het dertigledendebat Apollonetwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding rapport van de commissie Borstlap, evaluatie NZa-Wmg en nadere beoordeling bestuurskosten NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Informatie over de afspraak met het Erasmus Medisch Centrum (EMC) over een bijzondere garantieregeling voor de kapitaallasten en de ophoging van het budgettaire kader kapitaallasten ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op bericht in het Financieel Dagblad 24 juni 2014 inzake uitspraak Voorzieningenrechter m.b.t. het Europees aanbesteden van de inkoop van zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Commissiebrief inzake uitspraak voorzieningenrechter m.b.t. het Europees aanbesteden van zorginkoop

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken arbeidsmarkt zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Pia Dijkstra van 2 september 2014 over ministeriele verantwoordelijkheid met betrekking tot het EMC

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen van de commissie over het feitenrelaas over het Oogziekenhuis Rotterdam (OZR) (Kamerstuk 31016, nr. 68)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek van het lid Agema op het artikel ’Zorgverzekeraars Nederland werpt de handdoek wijkverpleging in de ring’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Informatie over de gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) voor de ziektekostenpremies, het eigen risico, de belastingtarieven en voor het Fonds langdurige zorg (Flz)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Risicovereveningsmodel 2015 (Kamerstuk 29 689, nr. 529)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie inzake verzoek het interne rapport Tuitjenhorn van de IGZ openbaar te maken en ter beschikking te stellen aan de commissie VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het RVZ-advies ‘Met de kennis van later; naar een toekomstgericht zorgbeleid'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht ‘Zorg beknibbelt op voedsel’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het rapport ‘Kinderen met een handicap in Tel’,

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek om aandacht voor problematiek rond zorgbekostiging voor acuut en chronisch zieke kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake kosten buitenlandse reizen, Kennemer Gasthuis en wet normering topinkomens

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op bericht “Betaald werk verdrongen door onbetaalde krachten”

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Ontwikkeling ZZP-indicaties en gebruik langdurig verblijf

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Antwoord op de vraag van het lid Leijten over de uitgaven AWBZ 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het verzoek van de leden de leden Keijzer, Agema, Leijten en Klaver over premiegevolgen Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  33891 Nota n.a.v. het tweede nader verslag (Wet langdurige zorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met het regelen van de positie van de militaire bloedvoorziening en het wijzigen van procedurele eisen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorhangbrief voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg inzake de afbouw van het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen en de inzet van het instrument beschikbaarheidbijdrage voor een landelijk behandel- en expertisecentrum voor gespecialiseerde psychotraumazorg aan specifieke doelgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Passend zorgaanbod voor mensen met complexe zorgvragen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op het verzoek van de commissie over het bericht van de stichting Tolknet dat 112 slecht bereikbaar is voor doven en slechthorenden

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op de ingediende amendementen inzake de Wet langdurige zorg (Kamerstuk 33 891)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Wijze van aanlevering zorgvraagzwaarte curatieve ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake memo taakverdeling inzake het dossier Kindermishandeling - Geweld in afhankelijkheidsrelaties tussen de commissies VWS en VenJ

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 22-23 september 2014 te Milaan

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van de formele Gezondheidsraad van 20 juni 2014 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aanbieding van het werkprogramma 2015 van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling rapporten Algemene Rekenkamer in de 2e helft 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over Kamerbehandeling Rijksbegroting 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Adviesbrief Algemene Rekenkamer over Wet langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek om reactie op het HBSC-rapport 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek om reactie op bericht nos.nl d.d. 18 september 2014 Mantelzorger niet goed 'verzorgd'

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek om openbaarmaking impactanalyse vóór de afronding van de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek om reactie op bericht nrc.nl d.d. 21 september 2014 inzake Kwaliteit schouwartsen onvoldoende is

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verzoek Zorginstituut Nederland om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kwaliteit van zorg

 61. 61

  Naar aanleiding van de aangenomen motie-Dijkstra (25268-96) de minister verzoeken om vooraf inzicht te krijgen in de onderzoeksvragen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek om te rappelleren op commissiebrief over uitzending EenVandaag d.d. 16 augustus 2014 inzake ‘Prijsplafond in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verzoek om een extra procedurevergadering te houden zodra de nota naar aanleiding van het verslag bij de Invoeringswet Jeugdwet (33983) bij de Kamer is ingediend

  Te behandelen:

  Loading data