Algemeen overleg : Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg

De vergadering is geweest

25 juni 2014
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • F. Teeven
  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Neppérus (VVD)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • M. Agema (PVV)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • T.E. Siderius (SP)
 • L. Ypma (PvdA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding rapport over gezinnen met geringe sociale redzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Financiële duidelijkheid voor gemeenten (Toets Algemene Rekenkamer op macrobudgetten Jeugdwet en Wmo 2015 – aanvullende toelichting)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie van de staatssecretaris inzake het bericht dat het budget jeugdzorg in de regio Zuidoost Utrecht te kort is

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorhangbrief afkoop verplichtingen Rijk die verband houden met de overgangsregeling kapitaallasten in relatie tot de curatieve jeugd-ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over reactie op verzoek van het lid Agema over de dekking van de frictiekosten (300 mln.) die met de transitie van de jeugdhulp samenhangen en over de zorgen van huisartsen over de kwaliteit van de jeugdwet (Kamerstuk 33750-XVI, nr. 97)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Transitie Jeugdstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken kwaliteitskader jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Samenhang transitie jeugdzorg en invoering passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data