Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

18 november 2014
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • A. Schut-Welkzijn (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • K. Yücel (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  AMvB Werkbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatie wijzigingen Wet Inburgering in het Buitenland per 1 april 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding Monitor Arbeidsmarkt 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang aanpak Werk en Taal Akkoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake de berichtgeving op nu.nl onder de kop “Asscher noemt opvatting Turkse jongeren over IS ‘verontrustend’“

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal over toezegging toepassing stukloon

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezeggingen plenaire behandeling Verzamelwet SZW 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging gedaan tijdens Algemeen Overleg d.d. 15 oktober 2014 inzake avv-dispensatiecriterium 'bedrijfsspecifieke kenmerken'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift brief aan de Provinciale Staten van Limburg naar aanleiding van een door hen ontvangen brief over de overdracht van pensioenen van mijnwerkers in de fondsen van AMF en BFM naar Aegon

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op brief Gemeente Enschede over MAU

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de brief van de Nationale Ombudsman 'Oog voor mensen met een arbeidsbeperking'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van het lid Karabulut om een reactie op het bericht over het niet verlengen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit advisering beschut werk (Kamerstuk 33 161, nr. 192)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezeggingen over de middelen die de gemeenten in Noordoost-Groningen ontvangen uit het Participatiebudget

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift brief aan de gemeenteraad van Stadskanaal inzake een motie over de frictiekosten van de afbouw sociale werkvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Agenda over flexibel werk vanuit de WWB

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verdeelmodel gebundelde uitkering 2015-reactie op brief van de gemeente 's-Hertogenbosch

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie om opheldering over een gesprek met de gemeente Groningen betreffende basisinkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over de brieven van het kabinet naar aanleiding van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 16 oktober 2014 (Kamerstukken 21 501-31, nrs. 345/346/347/352/353 en 22 112, nrs. 1882/1903/1906)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Heroverweging van voorgestelde maatregelen au-pairbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorstel procedurevergaderingen 2015 van Kerstreces tot aan het Zomerreces


  Kerstreces 2014/2015, 19 december t/m 12 januari 2015
  • dinsdag 13 januari, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 27 januari, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 10 februari, 16.30-17.30 uur
  Krokusreces 2015, 13 t/m 23 februari
  • dinsdag 24 februari, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 10 maart, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 24 maart, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 7 april, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 21 april, 16.30-17.30 uur
  Meireces 2015, 1 t/m 18 mei
  • dinsdag 19 mei, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 2 juni, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 16 juni, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 30 juni, 17.00-18.00 uur
  Zomerreces 2015, 3 juli t/m 31 augustus

  Besluit: Data vaststellen
 28. 28

  Verzoek om gesprek met Eurocommissarissen Hill en Timmermans over de toekomst van de IORP-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Themabijeenkomsten van commissies tijdens ambassadeursconferentie 29 januari 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek om reactie minister van SZW op het proefschrift waaruit blijkt dat een groot deel van chemische bedrijven in Rotterdam-Rijnmond roekeloos met veiligheid omgaat

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van SZW


  (On)geplande plenaire wetsbehandelingen
  • Begroting SZW 25-27 november
  • 34015 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (aangemeld voor plenaire behandeling 04-11-2014)
   
  Wetsvoorstellen nog bij commissie
  • 33981 Wet baanafspraken en quotum arbeidsbeperkten (nader verslag, op pv 18-11-2014)
  • 34008 Wetsvoorstel tot wijziging van de communicatievoorschriften pensioenen (in afwachting van antwoord regering)
  • 34045 Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen (in afwachting van antwoord regering)
  • 34052 Opzegging verdrag met Marokko (inbreng 1-12)
  • 34053 Wet op de jeugdverblijven (inbreng 3-12)
  • 34073 Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (op pv 18-11)

  Besluit: Ter informatie
 32. 32

  Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over handhaving op 20 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om een rondetafelgesprek over integratie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek van het lid Marcouch om reactie op berichtgeving op nu.nl ten behoeve van het algemeen overleg Integratieonderwerpen op 12 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voorstel om Begrotingsonderzoek SZW van 19 november 2015 te annuleren

  Besluit: Het voorstel is na een e-mailprocedure gehonoreerd
 36. 36

  Voorstel om technische briefing over Ouderdomsfonds op 19 november 2014 te annuleren

  Besluit: Het voorstel is na een e-mailprocedure, wegens onvoldoende belangstelling, gehonoreerd.