Debat geweest
30 september 2014 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv vc SZW - 30 september 2014
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda pv vc SZW - 30 september 2014 (agendapunten toegevoegd)

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
5
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen (Kamerstuk 33 863, nr. 30)

Te behandelen:

16
Reactie op de brief van het Britse House of Lords aan de Europese Commissie betreffende een voorstel tot herziening van de IORP-richtlijn 2003/41/EG inzake bedrijfspensioenvoorziening

Te behandelen:

19
Aanbieding advies "Betere zorg voor werkenden: een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg" van SER en tevens aanbod om advies toe te lichten
20
Nieuwe datum Rondetafelgesprek Jeugdwerkloosheid