Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

30 september 2014
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • A. Schut-Welkzijn (VVD)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • K. Yücel (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toelichting (eerste) nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen (Kamerstuk 33 863, nr. 30)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verkenning Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Resultaten verkenning Inspectie SZW arbeidsomstandigheden koeriersdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken met betrekking tot Bureau Kwaliteit Kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op het RMO briefadvies ‘De kaders van de rechtsstaat. Over buitenlandse financiering van moskeeën en gebedshuizen’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Parallelle gemeenschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  De Nederlandse vermogensverdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken Actieplan 'Kanker en Werk'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding onderzoek inzake huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op vragen van het lid Van Weyenberg gesteld tijdens het ordedebat d.d. 1 juli 2014 over het bericht 'Wajongere aan baantje geholpen: 12.000 euro boete'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding uitvoeringstoets van de Belastingdienst op zowel het wetsvoorstel Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten als de lagere regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de brief van het Britse House of Lords aan de Europese Commissie betreffende een voorstel tot herziening van de IORP-richtlijn 2003/41/EG inzake bedrijfspensioenvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie op het WODC rapport over de au-pairregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toestemming voor deelname aan het Rondetafelgesprek Roma, Sinti en woonwagenbewoners op 29 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding advies "Betere zorg voor werkenden: een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg" van SER en tevens aanbod om advies toe te lichten

 20. 20

  Emailprocedure: verzoek om uitstel inbreng verslag Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten – 33981 - met 2 weken

  Te behandelen:

  Loading data