Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

20 november 2014
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  De Kamer stelt naar verwachting vast dat de inbreng voor feitelijke vragen over de tweede suppletoire begroting op 4 december a.s. plaatsvindt. De regering zal naar verwachting worden verzocht vóór 11 december 14.00 uur te reageren.

 2. 2

  Inventarisatie OCW-thema's Ambassadeursconferentie 29 januari 2015

  Vorig jaar hebben we ons door ambassadeurs die de Kamer bezochten, laten voorlichten over twee OCW-beleidsthema’s (publieke omroep en beroepsonderwijs).
  Tijdens de eerstvolgende ambassadeursconferentie in januari 2015 is er weer voor de Kamercommissie weer een gelegenheid om over bepaalde beleidsthema’s in andere landen geïnformeerd te worden.

  Besluit: De cie OCW draagt als thema aan: Leven Lang Leren (scholing en sociale zekerheid). Wat is het beleid in de ons omringende landen?
  (via mail aan de griffier kunnen meerdere onderwerpen worden aangemeld).
   
 3. 3

  Besluitenlijst procedurevergadering OCW d.d. 13 november 2014

 4. 4

  Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 6 november 2014 is besloten om het verzoek van de SGP-fractie om advies te vragen aan de Onderwijsraad over initiatiefwetsvoorstel Bisschop inzake Doeltreffender regeling onderwijstoezicht door te geleiden naar het Presidium.

 5. 5

  Brievenlijst

 6. 6

  Aanbieding MediaMonitor 2013-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Mediabegroting 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op brief over bescherming werelderfgoed Schokland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Impuls cultuuronderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitwerking visie op talentontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzoek van het lid Van Meenen om de brief over de programmagegevens die geagendeerd staat voor het wgo media (32827-64 - Toezending besluit Commissariaat voor de Media tot vaststelling van nieuwe tarieven programmagegevens van de NPO 2014-2015 en onderzoeksrapport Analyse ten behoeve van Prijsstelling Programmagegevens 2014-2015) van de agenda te halen en om te zetten in een apart schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op een brief derden met een verzoek om hulp bij conflict met DUO over boete voor te laat afmelden OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nadere toelichting op de bestuursmodellen zoals uitgewerkt in de brief ‘Ruim baan voor vakmanschap’ in relatie tot de plannen tot nadere samenwerking van ROC Albeda College en ROC Zadkine in Rotterdam en uitvoering motie van het lid Jasper van Dijk (Kamerstuk 33 880, nr. 7)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding twee rapporten in de reeks periodieke peiling onderwijsniveau (PPON)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding eerste rapportage subsidieregeling praktijkleren

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording op vragen commissie over de beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad ‘Overgangen in het onderwijs’ (Kamerstuk 33 750 VIII, nr. 117)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Correctie antwoorden Kamervragen Begroting OCW 155 en 166

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding van het advies ‘Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan’ van de Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding Onderzoek Inspectie van het Onderwijs: vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorhang accreditatiekader NVAO en verbeteringen in het accreditatieproces

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Schriftelijke reactie op amendementen, ingediend bij het voorstel voor de Wet studievoorschot hoger onderwijs (Kamerstuk 34035)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Sancties aan scholen indien zij de afspraken rondom bewegingsonderwijs uit het sectorakkoord niet nakomen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Pilot regelluwe scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Brief van het lid Bisschop inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Van Meenen en Rog

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding doorrekening CPB van effecten sociaal leenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toelating andere eindtoetsen primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding tussentijdse resultaten gebruikersonderzoek kwaliteit onderwijshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding advies 'Profielen in het vmbo' van Onderwijsraad

 33. 33

  Geannoteerde agenda OJCS-Raad 25 november en 12 december 2014 en Verslag informele Cultuurraad - Turijn 24 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  De Nederlandse reactie op de consultatie van de Europese Commissie inzake ‘Science 2.0’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie n.a.v. verzoek van vaste commissie OCW om voortgangsrapportage en brief over voorlichting seksuele diversiteit op scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Planning van werkzaamheden behandeling (spoed)wetsvoorstellen


  Op het terrein van de minister:
   
  1. Wetsvoorstel Heroriëntatie taken Kenniscentra (34026) (staat op de MP-lijst met spoedeisende wetsvoorstellen), beoogde inwerkingtreding 1-8-2015
   Verzoek cie OCW: plenaire behandeling in december 2014
  2. Wetsvoorstel Macrodoelmatigheid MBO (33948) (ligt gereed voor plenaire behandeling sinds 26 sept. jl. met aantekening van de commissie ‘behandeling voor het kerstreces’), beoogde inwerkingtreding 1-8-2015 (desgewenst in wetgevingsoverleg)
   Verzoek cie OCW: behandelen in wetgevingsoverleg op 15 december 2014

  Op het terrein van de staatssecretaris:
   
  Omdat naar verwachting in de plenaire zaal alleen wetsvoorstellen behandeld worden die op de MP-lijst van spoedeisende wetsvoorstellen staan, komen op terrein van de staatssecretaris de volgende wetsvoorstellen op de lijst:
   
  1. Modernisering urennorm onderwijstijd VO (34010) inwerkingtreding is 1-8-2015
   Verzoek cie OCW: plenaire behandeling in december 2014
  2. Inpassing lwoo/pro in passend onderwijs (33993) inwerkingtreding per 1-1-2016 (spoed i.v.m. noodzakelijke technische aanpassingen, na aanname wetsvoorstel).
   Verzoek cie OCW: plenaire behandeling 
    
  De volgende wetsvoorstellen staan niet op de lijst van de MP, maar hebben toch haast. Vanwege drukke plenaire agenda, mogelijk in te plannen in wetgevingsoverleg vóór het kerstreces:
   
  1. Sluiting zeer zwakke scholen (33796)  (is al sinds april gereed voor plenaire behandeling) inwerkingtreding was 1-1-2015, maar door vertraging nu beoogd 1-8-2015
   Verzoek cie OCW: behandelen in wetgevingsoverleg op maandag 1 december 2014
  2. Ontwikkelingsperspectief BRON (33971) inwerkingtreding is 1-8-2015 (aantal fracties overwogen Hamerstuk, maar is op ingetekend).
   Verzoek cie OCW: behandelen in wetgevingsoverleg op maandag 1 december 2014
 37. 37

  Parlement en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Duisenberg, mede namens het lid Rog, om:1. inventarisatie deelname aan voorgesprek met OCW-ambtenaren over monitor streefdoelen2. instemming verzoekonderzoek Rekenkamer intensiveringen leraren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data