Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW

De vergadering is geweest

2 oktober 2014
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • O.C. Tellegen (VVD)
 • T.E. Siderius (SP)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • J.S. Monasch (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Planning van werkzaamheden: planning wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel cultuur

  Besluit: De agenda van de minister van OCW wordt onderzocht op de mogelijkheden om het wetgevingsoverleg van 3 november a.s. op een later moment te organiseren i.v.m. het recentelijk gevoerde notaoverleg over cultuur. Het zou dan gaan om een beknopt wgo. Ivm EU-voorschriften dienen alle begrotingsbehandelingen vóór 1 december te worden afgerond. De publikatie Cultuur in Beeld waarover mogelijk ook een overleg wordt gepland, ontvangt de Kamer in december.
 2. 2

  Planning van werkzaamheden: AO bekostiging voortgezet onderwijs op 15 oktober 2014

  Besluit: Het algemeen overleg zal worden uitgesteld tot uiterlijk januari/februari 2015, in afwachting van de brief van de staatssecretaris over de vereenvoudiging van de bekostiging vo.
 3. 3

  Besluitelijst procedurevergadering OCW d.d. 25 september 2014.

 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Informatie over de werkwijze bij aanbieding aan Tweede Kamer van het Werkprogramma van de Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Plan van aanpak NPO over verhoging eigen inkomsten publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeksresultaten Analyse ten behoeve van Prijsstelling Programmagegevens 2014-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Huidige stand van zaken inzake subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op een brief van mevrouw S.V. L. van 13 juni 2014 over een conflict tussen haar en de St. Jozef mavo te Vlaardingen over de schorsing van haar dochter S.

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek gedaan in het mondelinge vragenuur op 17 juni 2014 met informatie over de slaagpercentages van de leerlingen van het Liseo Bonaire van de Scholengemeenscha Bonaire (SGB)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Besluitvorming loslaten van de criteria lwoo en pro en lwoo-licenties

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over wanneer de Kamer de toegezegde visie op wetenschap kan ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Planning curriculumbrief en beleidsreactie rapporten periodieke peilingen onderwijs (PPON)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel uitwerking van de motie van de leden Straus en Jadnanansing inzake afstemming met buurlanden betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (Kamerstuk 21 501-34, nr. 230)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de aankondiging dat onlangs een aantal hogescholen heeft aangekondigd volgend jaar een numerus fixus te willen instellen voor een aantal technische opleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nahang Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brief van het lid Ypma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie verkenning effect studievoorschot op instroom meerjarige masters tekortsectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg van de commissie over de informele Cultuurraad op 24 september

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Advies best practices EU-informatievoorziening + aangepaste sjablonen BNC-fiches

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Mededeling “Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa”

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Overzicht Rijksbreed wetgevingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data