Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

5 juli 2012
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • J. Taverne (VVD)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • E. Lucassen (PVV)
 • G.P.J. Koopmans (CDA)
 • A.G. Schouw (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsrapportage Regeldruk burgers, professionals en interbestuurlijk

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met het beperken van de maximumduur van de uitkering (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2013 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Goedkeuring van enkele ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Tweede goedkeurings- en reparatiewet BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie BiZa om een kabinetsreactie op voorlichting Raad van State over gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezending plan van aanpak SiSa

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op WRR-rapport ‘Vertrouwen in Burgers’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Klacht hr Kerkhoff m.b.t. functioneren bestuur Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer in verband met de invoering van de werkkostenregeling en de regeling van de dienstauto voor de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het Algemene Rekenkamer rapport ‘Personeelsbehoefte rijksoverheid: strategie en planning’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwikkeling van de lokale lasten in 2011 en 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de motie van de leden Gesthuizen en El Fassed (26643, nr. 238) over een ICT-beveiligingsassessment voor DigiD

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reis naar Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Curaçao, juni 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brief van de staatssecr. van I & M over het regelen van het uitstel van de verkiezingen van 2012 met een half jaar en t.g.v. de derde nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek Monasch inzake uitvoering van de motie van de leden Monasch en Lucassen (32847, nr. 20) over de leennormen van het Nibud

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering motie Verhoeven (32757, nr. 25) over doorontwikkeling van de duurzaamheidseis in het Bouwbesluit 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het onderzoek van de NVM inzake leegstand kantoren

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  32769 Derde nota van wijziging inzake de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  33124 Tweede nota van wijziging inzake de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kabinetsreactie Actieagenda Bouwteam (min ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding herziene convenanten energiebesparing gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken m.b.t. de corporaties WSG (Geertruidenberg), Laurentius (Breda), Beter Wonen (Wieringen) en Rentree (Deventer)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nahangprocedure Besluit tot wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (verhoging maximum percentage saneringsheffing)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vijfde nota van wijziging, Wijziging van de Waterschapswet tot het instellen van een overgangsbestuur voor op 1 januari 2013 ingestelde waterschappen en het uitstellen van de waterschapsverkiezingen van 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorhangprocedure bij herziening Woningwet (wetsvoorstel 32769)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Afschrift brief aan de Nationale ombudsman met betrekking tot de zaak van twee klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op amendementen m.b.t. de Woningwet (32769)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek Karabulut inzake stopzetting kredietverlening aan woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Vergoedingen aan adviescolleges en commissies ressorterend onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Nota van wijziging (Wet aanpassing uitkeringsduur Appa)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding junicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Ontwikkelingen overheidsdienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op AD-artikel over waarschuwingen CFV inzake gebruik derivaten en weergave stand van zaken uitvoering motie kleine kernen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanbieden rapportage "functioneren van VvE's: update 2012 en verbetervoorstellen"

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanbieding Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Vraag van het lid Van der Burg over de overschrijding van de macronorm OZB voor 2012. De commissie ziet af van het vragen van inlichtingen nu de Junicirculaire Gemeentefonds (TK 33000 B nr. 15) meldt dat de overschrijding voor 2012 zal worden verrekend met de norm voor 2013.