Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie OCW

De vergadering is geweest

11 maart 2010
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • B.J. van Bochove (CDA)
 • J.J.G.M. Biskop (CDA)
 • J.J. (Jan Jacob) van Dijk (CDA)
 • G.C.F.M. Depla (PvdA)
 • M. Kraneveldt-van der Veen (PvdA)
 • M. Besselink (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • M. Smits (SP)
 • I. Dezentj√© Hamming-Bluemink (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijsten van de pv van 18 februari en de extra pv van 4 maart jl.

  Vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verslag behandeling vijfde Nederlandse regeringsrapportage over de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het advies van de Onderwijsraad "De school en leerlingen met gedragsproblemen"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs" n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Inrichtingsbesluit W.V.O. houdende vastststelling van de wijze van meting en de beoordeling van leerresultaten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie m.b.t. opheffing voltijd 2e graad lerarenopleiding NaSK Nijmegen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs (de educatieve minor)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Overleg met het mbo-veld en het bedrijfsleven over de uitvoerbaarheid van examens

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Midterm Review: het Beste Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzoek reactie op onderzoek schoolprestaties VO uitgevoerd in opdracht van Trouw

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  30417 nr. 8 Tweede nota van wijziging initiatiefvoorstel Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen; regeling toelatingsrecht onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Heroverweging passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Dinsdag 16 maart 13.30 uur wordt het Rapport Onderwijshuisvesting en huisvesting kinderopvang aangeboden. De commissie wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 16. 16

  De commissie stemt in met het voorstel een briefing te laten verzorgen door de Algemene Rekenkamer op 25 maart 2010 over Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

 17. 17

  TU Delft

  Te behandelen:

  Loading data