Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  - De Algemene Rekenkamer biedt op 17 december a.s. een technische briefing aan over het rapport Zwerfjongeren dat op die dag wordt gepresenteerd. De algemene commissie voor Jeugd en Gezin zal hiervan in kennis worden gesteld. Per email zal leden worden verzocht kenbaar te maken of zij in de gelegenheid zijn deel te nemen. - De uitnodiging voor de European Friends of Israel voor de derde "EFI Mission to Auschwitz: 'Remembering the past to foster a peaceful future" op 26 en 27 januari 2010 zal niet worden aangemerkt als commissie activiteit en deelname (op eigen kosten) hieraan zal derhalve worden overgelaten aan individuele leden.

 3. 3

  Beantwoording openstaande vragen AO Europa 3 juni m.b.t. de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen en de patentgeneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda voor de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 1 december 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies Raad van State over wijziging Besluit afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken Valysvervoer en over samenwerking met Connexxion

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toegankelijker medicinale cannabis

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Babysterfte onder kinderen van allochtone moeders. Reactie n.a.v. een verzoek van het lid Arib bij de Regeling van werkzaamheden d.d. 17 november 2009.

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken beleidsvoornemens ter voorkoming van medische missers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vrije prijsvorming Kraamzorg en Verloskunde

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op brief Stichting Tweedelig over continuering van woonproject

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezeggingen AO Zorgverzekeringswet

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag schriftelijk overleg inzake het rapport van de Voedsel en Waren Autoriteit over alcoholhoudende energiedrankjes

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verklaring tegen Meisjesbesnijdenis

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van bevindingen Suo 2006

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport ‘Voorbehouden handelingen tegen het licht’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Recente ontwikkelingen rond Winnersway Verslavingszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de brief van Achmea Divisie Zorg over de eerstelijnszorg.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag schriftelijk overleg over de beleidsvoornemens terugdringen dwang en drang (30492, nr. 34)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Advies commissie Doek

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op brief LOC c.s. inzake kwaliteitsdocument indicatiestelling

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Seksuele gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Staat van de gezondheidszorg 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Gemeenschappelijke uitgangspunten EPD

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Besluit NZa over steunaanvragen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Alcohol en ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  GR-advies 'bevolkingsonderzoek naar darmkanker’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording vragen cie VWS inzake de onderwerpen contracteerruimte AWBZ 2009, belonen zorgaanbieders voor leveren kwaliteit en beter, samenvattend inzicht in de AWBZ

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op een brief over de vergoeding van de kosten voor medische zorg na een aanslag

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vervoersregeling teamsporters met een handicap

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  AO patiënten, gehandicapten- en ouderenorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarrapportage Vermindering suïcidaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek om aandacht voor problematiek MCG-kinderen en de AWBZ

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerpbesluit ter wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapportage één jaar rookvrije horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op aangenomen moties 29 247, nr. 104, 105, 107 ingediend tijdens het VAO eerstelijnszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel t.b.v. het AO van 15 december 2009 inzake de Zorgverzekeringswet

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Toezending van het rapport ‘Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds 2010: verkenningen verdeling Wmo’

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Data procedurevergaderingen 2010 tot zomerreces

  • woensdag 13 januari 10.15-11.30 uur
  • woensdag 27 januari 10.15-11.30 uur
  • woensdag 10 februari 10.15-11.30 uur
  • woensdag 17 februari 10.15-11.30 uur
  • woensdag 10 maart 10.15-11.30 uur
  • woensdag 24 maart 10.15-11.30 uur
  • woensdag 7 april 10.15-11.30 uur
  • woensdag 21 april 10.15-11.30 uur
  • woensdag 12 mei 10.15-11.30 uur
  • woensdag 26 mei 10.15-11.30 uur
  • woensdag 9 juni 10.15-11.30 uur
  • woensdag 23 juni 10.15-11.30 uur
  • woensdag 30 juni 10.15-11.30 uur
 41. 41

  Verzoek om stand van zakenbrief over de uitvoering van de motie Hamer betreffende de wijkverpleegkundigen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Kabinetsreactie op IGZ-rapport Verbeterkracht gehandicaptenzorg in beeld

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  VN-gehandicaptenverdrag

  Te behandelen:

  Loading data