Gang

Wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

In dit wetsvoorstel wordt tijdelijk van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) afgeweken. De Wiv 2017 wordt door de AIVD en MIVD als belemmerend ervaren bij onderzoeken naar landen met een offensief cyberprogramma. Het doel van het voorstel is om meer operationele snelheid en wendbaarheid mogelijk te maken, terwijl het niveau van toezicht gelijk blijft. Het voorstel verruimt daartoe de inzetmogelijkheden van enkele cyberbevoegdheden, brengt verschuivingen aan in het stelsel van toezicht en creëert voor geschillen tussen de minister(s) en de toezichthouder(s) een beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 122
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 23 Voor
PVV 16 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
BBB 4 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
Groep Van Haga 2 Tegen
Volt 2 Voor
BIJ1 1 Tegen
Ephraim 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
JA21 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Tijdelijke regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen alsmede voorzieningen inzake de mogelijkheid tot vaststelling van een nieuwe eindtermijn voor gebruik door de diensten van in het kader van hun taakuitvoering met bijzondere bevoegdheden verworven bulkdatasets en de invoering van een bindende toets ex ante van verleende toestemmingen voor de real time interceptie van verkeers-en locatiegegevens (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen) (TK 36263 )

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 15:45 - 23:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:46 - 15:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:13

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:30 - 14:31

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:05 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: De commissie stemt in met het aanstellen van de leden Rajkowski (VVD), Dekker-Abdulaziz (D66) en Koekkoek (Volt) als wetgevingsrapporteur voor de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma (Kamerstuk 36263).   De wetgevingsrapporteurs zullen ten behoeve van een volgende procedurevergadering een voorstel doen voor de behandeling van de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma (Kamerstuk 36263).

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd welke leden wetgevingsrapporteur willen zijn bij de behandeling van het wetsvoorstel.  De vaststelling van een inbrengdatum voor het verslag en besluitvorming over de bij de wetsbehandeling te organiseren kennisactiviteiten aanhouden tot een volgende procedurevergadering.  De minister verzoeken de Kamer een tijdlijn te doen toekomen ten aanzien van de aangekondigde nota van wijziging op het wetsvoorstel en andere relevante stukken die de Kamer ten aanzien van het wetsvoorstel kan verwachten. De minister tevens verzoeken de Kamer te informeren over de keuze om de nota van wijziging niet separaat per brief aan de Kamer aan te kondigen, maar de bekendmaking enkel te doen via een persbericht en in de beslisnota bij het wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 1 december 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 8 december 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd welke leden wetgevingsrapporteur willen zijn bij de behandeling van het wetsvoorstel.  De vaststelling van een inbrengdatum voor het verslag en besluitvorming over de bij de wetsbehandeling te organiseren kennisactiviteiten aanhouden tot een volgende procedurevergadering.  De minister verzoeken de Kamer een tijdlijn te doen toekomen ten aanzien van de aangekondigde nota van wijziging op het wetsvoorstel en andere relevante stukken die de Kamer ten aanzien van het wetsvoorstel kan verwachten. De minister tevens verzoeken de Kamer te informeren over de keuze om de nota van wijziging niet separaat per brief aan de Kamer aan te kondigen, maar de bekendmaking enkel te doen via een persbericht en in de beslisnota bij het wetsvoorstel. 

 4. 22 december 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie stemt in met het aanstellen van de leden Rajkowski (VVD), Dekker-Abdulaziz (D66) en Koekkoek (Volt) als wetgevingsrapporteur voor de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma (Kamerstuk 36263).   De wetgevingsrapporteurs zullen ten behoeve van een volgende procedurevergadering een voorstel doen voor de behandeling van de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma (Kamerstuk 36263). 

 5. 17 januari 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 6 april 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 7. 6 april 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 12 april 2023

  Regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma) (TK 36263)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 11 mei 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 11. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 14 september 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 13. 14 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 14. 21 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 10 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 12 oktober 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 17. 16 oktober 2023

  Tijdelijke regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen alsmede voorzieningen inzake de mogelijkheid tot vaststelling van een nieuwe eindtermijn voor gebruik door de diensten van in het kader van hun taakuitvoering met bijzondere bevoegdheden verworven bulkdatasets en de invoering van een bindende toets ex ante van verleende toestemmingen voor de real time interceptie van verkeers-en locatiegegevens (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen) (TK 36263 )

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 18. 24 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten