Wetsvoorstel Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwate

Het voorliggende wetsvoorstel wijzigt een viertal wetten in verband met de drinkwatervoorziening en het afvalwaterbeheer in Caribisch Nederland. Vanwege de samenhang in Caribisch Nederland tussen drinkwater, afvalwater en milieubeheer en met het oog op doelmatigheid van wetgeving zijn de voorgestelde wijzigingen in één wetsvoorstel opgenomen.
De wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES heeft als doel de uitvoerbaarheid van de wet te verbeteren en ziet toe op een betere borging van een betrouwbare drinkwatervoorziening.
In de wijziging van de Wet volkshuisvesting en ruimtelijke ordening BES en Wet financiën openbare lichamen BES wordt voorgesteld ook het bedrijfsafvalwater dat niet als huishoudelijk afvalwater kan worden aangemerkt onder de zorgplicht van het eilandsbestuur te laten vallen, althans voor zover het, al dan niet na voorzuivering, kan worden verwerkt in de RWZI of AWZI. Het wetsvoorstel maakt het voorts mogelijk om op Bonaire, St. Eustatius en Saba de momenteel reeds mogelijke rioolheffing uit te breiden tot een afvalwaterheffing ter bekostiging van de uitvoering van de zorgplicht voor het beheer van afvalwater.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat:

Tijd activiteit: 17:20 - 17:21

Wetgevingsproces

 1. 8 maart 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 9 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 23 maart 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

  Procedurevergadering

 4. 12 mei 2022

  Wijzigingen Wet elektriciteit en drinkwater BES, de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, de Wet financiën openbare lichamen en de Warenwet BES

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 6 juli 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

 6. 6 juli 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 18 augustus 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (36050)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten

Naar boven