Wetsvoorstel

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Het wetsvoorstel omvat een structurele aanpak met als hoofddoel het realiseren van een gunstige of – waar dat nog niet mogelijk is – een verbeterde landelijke staat van instandhouding van stikstofgevoelige soorten en habitattypen. Het gaat daarbij vooral om het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor natuurgebieden van Europees belang: de Natura 2000-gebieden, die extra worden beschermd onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Vervolgens moet deze gunstige staat worden behouden. Het belang van de biodiversiteit in Nederland en in Europa, die ook de basis vormt van de voedselketen en intrinsiek een belangrijke waarde vertegenwoordigt, staat hierbij centraal. De structurele aanpak is met het oog op de huidige staat van de natuur en de trend van biodiversiteitsverlies dan ook een onontkoombare noodzaak.

Activiteiten

05 nov 2020
Technische briefing

Besloten technische briefing (via videoverbinding) door de Raad van State over de adviezen over de wetsvoorstellen Duurzame aanpak stikstof en Stikstofreductie en natuurverbetering

17:00 - 18:30

15 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

14:20 - 14:25

14 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op maandag 9 november 2020 om 12.00 uur.  De regering verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 20 november 2020 aan de Kamer te sturen.  Het wetsvoorstel na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag aanmelden voor plenaire behandeling in de eerste of tweede week van december, aansluitend op en indien mogelijk op dezelfde dag als het debat over het wetsvoorstel Duurzame aanpak stikstof.

11:15 - 12:15

Wetgevingsproces

12 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
14 okt 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
15 okt 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 nov 2020

Besloten technische briefing (via videoverbinding) door de Raad van State over de adviezen over de wetsvoorstellen Duurzame aanpak stikstof en Stikstofreductie en natuurverbetering

Technische briefing
09 nov 2020

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

13 okt 2020
Download Reactie MOB
13 okt 2020
Download Persbericht MOB
13 okt 2020
Download Reactie NVDE
13 okt 2020
Download Reactie IPO
13 okt 2020
Download Reactie NEPROM
13 okt 2020
Download Reactie Cascade
Alle documenten