Wetsvoorstel

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Dit voorstel regelt de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet. De wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden. Dat was een modernisering en vereenvoudiging van de voorgaande natuurwetgeving, waarbij de Europese en internationale verplichtingen zijn meegenomen. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken zijn met de Wet natuurbescherming in hoofdzaak bij provincies belegd. De wet natuurbescherming is al zoveel mogelijk afgestemd op de Omgevingswet. De Omgevingswet is gericht op samenhang en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving. Ook het beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving valt daaronder. En daar maakt natuur onderdeel van uit. Het doel van deze wet is bescherming, beleving en benutting van natuur zoveel mogelijk te laten samengaan, waarbij rekening wordt gehouden met andere ruimtelijke functies, sociaaleconomische vereisten en lokale en regionale bijzonderheden.

Activiteiten

04 jul 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

14:00 - 14:15

05 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 oktober 2018 om 15.00 uur.

11:15 - 12:15

23 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de consultatieperiode van het Aanvullingsbesluit natuur is afgelopen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van LNV verzoeken om de tijdens de consultatie ontvangen reacties op het Aanvullingsbesluit natuur aan de Kamer te sturen, inclusief de reactie van het kabinet hierop.

11:15 - 12:15

06 feb 2019
20 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Ervan uitgaande dat het kabinet de reactie op de consultatieronde conform bovenstaand besluit aan de Kamer stuurt, wordt het wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling met het voornemen het debat in de eerste week na het meireces 2019 te laten plaatsvinden.

11:15 - 12:15

21 feb 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:05 - 13:15

Week 20
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet) (34985)

Wetgevingsproces

29 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 jul 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 okt 2018

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
23 jan 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 mei 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet) (34985)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten