Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Plenaire vergadering 14 juni 2016

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Besluit: Aangenomen.

33852-(R2023)
Indiener F. Teeven
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Amendement van de bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat de dubbele taaltoets vervalt

Besluit: Verworpen.

33852-(R2023)-13
Indiener A.C.G. Bikker
bijzondere gedelegeerde
+ 4 anderen

Amendement van het lid Voortman dat de voorgestelde verlenging van de naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar terugdraait

Besluit: Verworpen.

33852-(R2023)-19
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Voordewind dat regelt dat de openbare ordetoetsing niet wordt toegepast bij medenaturalisandi en optanten van twaalf tot zestien jaar

Besluit: Verworpen.

33852-(R2023)-22
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie

Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 18 dat een overgangsbepaling regelt die voorkomt dat mensen die al sinds hun aankomst in Nederland erop rekenen dat zij kunnen naturaliseren na vijf jaar door deze wetswijziging nog twee jaar langer moeten wachten

Besluit: Stemming uitgesteld.

33852-(R2023)-23
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66
+ 4 anderen

Gewijzigd amendement van de bijzonder gedelegeerde Bikker c.s. ter vervanging van nr. 15 dat beoogt te voorkomen dat de voorgestelde verlenging van de standaard-naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaren, de respectievelijke toelatingsregelingen voor bonafide potentiële investeerders c.q. gepensioneerden (onnodig) minder aantrekkelijk zou kunnen maken

Besluit: Verworpen.

33852-(R2023)-26
Indiener A.C.G. Bikker
bijzondere gedelegeerde
+ 5 anderen

Amendement van het lid Kuzu dat regelt dat de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap worden verkort

Besluit: Verworpen.

33852-(R2023)-27
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, GrKÖ

Amendement van het lid Kuzu dat regelt dat de vreemdeling voor naturalisatie in totaal ten minste zeven jaar in de afgelopen 12 jaar toelating en verblijf moet hebben gehad

Besluit: Verworpen.

33852-(R2023)-28
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, GrKÖ

Amendement van de leden Sjoerdsma en Voortman dat soelaas biedt voor gedupeerde oud-Nederlanders, doordat zij in staat worden gesteld een optieverzoek in te dienen ter herkrijging van het Nederlanderschap

Besluit: Stemming uitgesteld.

33852-(R2023)-32
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Amendement van het lid De Graaf c.s. dat ertoe strekt de standaardtermijn voor de verlening van het Nederlanderschap niet naar zeven jaren, maar naar tien jaren te verlengen

Besluit: Verworpen.

33852-(R2023)-38
Indiener M. de Graaf
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 31 dat een oplossing creëert voor de huidige groep personen wiens Nederlanderschap is komen te vervallen door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit uit hoofde van artikel 15, eerste lid, onder a van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Besluit: Stemming uitgesteld.

33852-(R2023)-39
Indiener L.G.J. Voortman
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma c.s. ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat vluchtelingen uitgezonderd worden van de verlengde naturalisatietermijn

Besluit: Verworpen.

33852-(R2023)-40
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Gesthuizen c.s. ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen

Besluit: Verworpen.

33852-(R2023)-41
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Sjoerdsma ter vervanging van nr. 20 dat regelt dat bij de voorwaarden voor verlenning van het Nederlanderschap het huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen gelijk worden gesteld aan de voorwaarde die thans geldt voor het huwelijk

Besluit: Verworpen.

33852-(R2023)-42
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66

Amendement van de leden Van der Staaij en Keijzer ter vervanging van nr. 16 dat onder andere regelt dat ook de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd na zeven jaar aangevraagd kan worden

Besluit: Verworpen.

33852-(R2023)-44
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid ter vervanging van nr. 33 dat regelt dat alleen de zwaarste openbare ordeschendingen worden tegengeworpen aan kinderen tussen de twaalf en zestien jaar bij de bevestiging van de optie respectievelijk de naturalisatie

Besluit: Verworpen.

33852-(R2023)-45
Indiener A. Marcouch
Kamerlid, PvdA

Nader gewijzigd amendement van het lid Voordewind ter vervanging van nr. 43, dat regelt dat de openbare ordetoetsing bij medenaturalisandi en optanten van twaalf tot zestien jaar kan leiden tot een weigering indien de medenaturalisant of optant gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk blijkens een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak waarbij hij is veroordeeld tot jeugddetentie met de maximale duur (twaalf maanden)

Besluit: Verworpen.

33852-(R2023)-46
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie