Wijziging van de Klimaatwet afgerond

8 februari 2023, wetsvoorstel - De Nederlandse Klimaatwet wordt aangepast om te voldoen aan Europese wetgeving. De Kamer debatteert erover met minister Jetten (Klimaat).

In de Nederlandse Klimaatwet staat nu het streefdoel om in 2030 de broeikasgasemissies met 49% te reduceren. De Europese klimaatwet maakt daar 55% reductie van. Ook wordt vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Nu wordt voor dat jaar nog uitgegaan van 95% emissiereductie.

Doelen

Het is goed dat de doelen worden aangescherpt, zegt Kröger (GroenLinks), maar ze vindt die eigenlijk nog steeds te laag en niet specifiek genoeg. Fossiele bedrijven die hun winst niet gebruiken voor verduurzaming maar voor inkoop van eigen aandelen, zouden wat haar betreft niet meer in aanmerking mogen komen voor subsidies. Maar dat is volgens de minister niet uitvoerbaar.

Om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 tot nul te reduceren, zo betoogt Dassen (Volt), moet het elektriciteitssysteem al in 2035 CO2-neutraal zijn en het energiesysteem in 2040. Om duidelijkheid te creëren zou dit nu al in de wet moeten worden opgenomen.

Er worden ambitieuze doelen gesteld, concludeert Erkens (VVD), terwijl er nog maar zeven jaar is om de doelen voor 2030 te halen. Hij denkt dat verduurzaming hand in hand kan gaan met economische groei en een fijn en welvarend leven.

De doelen zijn nog steeds te vrijblijvend, vindt Teunissen (PvdD). Haar partij komt daarom met een eigen klimaatwet waarin onder andere staat dat Nederland klimaatneutraal moet zijn in 2030. De huidige doelen worden al niet gehaald, zegt Kops (PVV), terwijl er miljarden aan worden verkwist. In plaats van dat de doelen worden aangescherpt, wil hij de hele wet schrappen.

Doelen en bijbehorende maatregelen zijn pas duurzaam als ze ook sociaal-maatschappelijk aanvaardbaar en systeemtechnisch haalbaar zijn, betoogt Stoffer (SGP). Ook moet er volgens hem aandacht zijn voor de betrouwbaarheid van de energievoorziening.

We doen klimaatbeleid niet omdat het van de rechter moet, zegt Bontenbal (CDA), maar omdat we het zelf graag willen. Onze focus moet liggen op de uitvoering van klimaatbeleid: we moeten het gewoon gaan doen.

Energiearmoede

Het is belangrijk om de klimaatdoelen te halen, zegt Thijssen (PvdA), maar iedereen moet dat wel kunnen meemaken. Daarom moeten niet alleen de emissies naar nul, maar ook de energiearmoede: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

Klimaatimpact

Als er belangrijke besluiten worden genomen die zorgen voor meer emissies, zou dat volgens Boucke (D66) en Grinwis (ChristenUnie) eigenlijk moeten worden gecompenseerd. Het moet daarom duidelijk zijn welke maatregelen er dan worden genomen om de impact te beperken. Jetten begrijpt deze wens en wil nadenken over hoe dat het beste kan worden ingevuld.

De Kamer debatteerde eerder over de wijziging van de Klimaatwet op 2 februari. De stemmingen over het wetsvoorstel en de ingediende moties zijn op 14 februari.

Zie ook: