Soms hebben mensen met een psychische stoornis zulke zware problemen dat zij blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uurszorg. Die zorg zou eigenlijk vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaald moeten kunnen worden, maar dat is op dit moment onmogelijk.

Van de Wlz maken nu vooral ouderen met dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking gebruik. Met alléén een psychische stoornis heb je in principe geen toegang tot de Wlz, maar val je onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Maar mensen denken helemaal niet in stelsels; ze hebben gewoon goede zorg en ruimte voor herstel nodig, zegt De Lange (VVD). En ook Renkema (GroenLinks) vindt dat ziel en lichaam juridisch niet gescheiden zouden moeten worden.

Steun

Alle woordvoerders zijn blij met de wetswijziging die staatssecretaris Blokhuis voorstelt, want daardoor komen mensen met een psychische stoornis in bepaalde gevallen wel degelijk onder de Wlz te vallen.

Ook in de geestelijke gezondheidszorg is er behoefte aan langdurige zorg, vat Voordewind (ChristenUnie) het gevoel van Kamer en kabinet samen. De nieuwe situatie zal cliënten meer rust en duidelijkheid bieden, zegt Renkema (GroenLinks), omdat ze niet steeds opnieuw geïndiceerd hoeven te worden.

Jongeren ook in Wlz

Bergkamp (D66) is blij met de wet, maar wil nog een stap verder gaan dan het kabinet. Zij doet het voorstel om niet alleen volwassenen, maar ook jongeren toegang tot de Wlz te geven. Nu zijn zij tot hun 18de aangewezen op de Jeugdwet.

CDA, VVD, GroenLinks en PVV steunen het voorstel van Bergkamp. Want mensen met een zware en langdurige psychische stoornis hebben recht op goede zorg, of ze nu 18 zijn of niet, legt Slootweg (CDA) uit. Bovendien gaat het om een relatief kleine groep van ongeveer 300 kinderen, vult Agema (PVV) aan.

Voordewind (ChristenUnie) vindt "langdurige zorg" nogal een zwaar stempel voor jeugdigen. Hij vreest dat kinderen daardoor misschien niet meer uit de Wlz komen. En krijgen ze nog wel integrale hulp en ondersteuning als ze in de Wlz zitten?

Hoewel Blokhuis voorstander is van integrale jeugdhulp door de gemeente, ziet hij dat er een meerderheid is voor het voorstel van Bergkamp. Hij zal daarom bezien of jeugdigen kunnen worden toegelaten tot de Wlz. Voor dat onderzoek trekt hij wel een jaar uit, en voor de invoering is vervolgens eveneens tijd nodig.

Ook Hijink (SP) wil dat jeugdigen gebruik kunnen maken van Wlz-zorg, maar hij wil daar veel meer tempo mee maken dan in Bergkamps plan wordt voorgesteld. Die snelheid ontraadt de staatssecretaris: dat is vragen om ongelukken. Een zorgvuldige uitvoering is belangrijk, benadrukt ook De Lange (VVD).

CIZ en wachtlijsten

Heeft het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voldoende medewerkers om alle aanvragen te beoordelen, vragen Voordewind (ChristenUnie) en Slootweg (CDA). Hijink (SP) waarschuwt voor het ontstaan van wachtlijsten.

Er zijn 100 extra mensen aangetrokken, zegt de staatssecretaris. Alles wijst er volgens hem op dat het CIZ dit kan halen, want de voorbereidingen liggen op schema.

De Kamer stemt op 2 juli over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist