Het eigen risico in de zorgverzekering blijft tot en met 2021 385 euro, zo hebben coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het regeerakkoord afgesproken. In de Zorgverzekeringswet staat echter dat het eigen risico meestijgt met de zorgkosten. Daarom past minister Bruins nu de wet aan.

Het is goed dat er een rem komt op de eigen betalingen, zegt Van den Berg (CDA), zodat de stapeling van zorgkosten wordt beperkt. Daar sluit Dik (ChristenUnie) zich bij aan, maar het is volgens haar ook belangrijk om de stijging van de zorgkosten te beteugelen: die moeten linksom of rechtsom betaald worden.

Het bevriezen van het eigen risico geeft duidelijkheid voor de komende jaren, zegt Dijkstra (D66). Zij betoogt dat het eigen risico mensen bewust maakt van zorgkosten. Het is bovendien belangrijk voor het draagvlak en voor de solidariteit tussen gezond en ziek, benadrukt De Vries (VVD).

Oppositie wil verlaging of afschaffing

Zowel Hijink (SP) als Van der Staaij (SGP) stelt een verlaging van het eigen risico naar 285 euro voor. De SP'er financiert dit door de dividendbelasting te handhaven, de SGP'er met een lagere kinderopvangtoeslag.

We hebben economisch gezien de wind mee, stelt Ploumen (PvdA) vast. Het begrotingsoverschot biedt volgens haar de ruimte om de drempel voor zorg die het eigen risico is, weg te nemen of te verlagen.

Het eigen risico tast de solidariteit tussen ziek en gezond aan, betoogt Agema (PVV). Zij wil de stijging van de zorgkosten niet beperken met een hoog eigen risico maar door huisartsen mogelijkheden te geven om hun rol als poortwachter beter in te vullen.

Onderzoek

Kosten zouden nooit een reden mogen zijn om van zorg af te zien, zegt Ellemeet (GroenLinks). Zij vraagt de minister daarom onderzoek te doen naar de volgens haar groeiende groep zorgmijders. We moeten weten welke groepen, zoals arme mensen of mensen met een andere afkomst, door het eigen risico worden getroffen, zo sluit Azarkan (DENK) zich daarbij aan.

Minister Bruins wijst op lopende onderzoeken van het NIVEL en het CPB. De uitkomsten daarvan zijn binnen enkele maanden beschikbaar. Op basis daarvan wil de minister beslissen of extra maatregelen dan wel vervolgonderzoeken nodig zijn.

Koppeling aan zorguitgaven

Minister Bruins stelt voor om de koppeling van het eigen risico aan de zorguitgaven tot en met 2021 los te laten, maar Hijink wil die helemaal uit de wet halen. De politiek kan het eigen risico volgens hem jaarlijks vaststellen. Maar de minister vreest voor de houdbaarheid van de zorgkosten als het eigen risico in de toekomst niet meer automatisch meestijgt.

De Kamer stemt op 19 juni over het wetsvoorstel en de ingediende motie.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist