De woordvoerders becommentariëren de keuzes die de coalitie in het regeerakkoord heeft gemaakt. Zo komt er 2 miljard extra voor infrastructuur, maar is dat genoeg? Er dreigt alleen al een tekort van 500 miljoen te ontstaan bij het onderhoud van infrastructuur, zegt Bisschop (SGP), verwijzend naar de Algemene Rekenkamer.

Wegen en files

Het aantal files groeit en dreigt de komende jaren verder toe te nemen. Wat moeten we doen om dit probleem op te lossen?

 • Van Aalst (PVV): verschuif geld binnen het infrastructuurbudget naar de aanleg van wegen
 • Dijkstra (VVD): extra asfalt is nodig om het filemonster een kopje kleiner te maken
 • Van Raan (PvdD): meer asfalt helpt niet, kies voor rekeningrijden
 • Azarkan (DENK): maak het openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijker zodat minder mensen de auto nemen
 • Laçin (SP): investeer minder in asfalt en meer in vervoer over spoor en water
 • Von Martels (CDA): let op de belangrijke verkeersaders naar het noorden, oosten en zuiden
 • Bisschop: vergeet de regionale knelpunten niet

Vrachttaks

Er komt een kilometerheffing voor vrachtwagens, zo staat in het regeerakkoord. Een verstandige maatregel, vinden Van Tongeren (GroenLinks) en Jetten (D66).

"Symboolpolitiek en een ordinaire lastenverhoging." Van Aalst ziet niets in de vrachttaks. Bovendien vreest hij dat het een opmaat is voor de invoering van rekeningrijden voor personenauto's.

Verkeersveiligheid

Iedere dode is er een te veel. Verschillende woordvoerders pleiten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit moet een nationale prioriteit worden, zegt Von Martels. Jetten betoogt dat een betere registratie van ongevallen daarbij noodzakelijk is.

Smartphonegebruik achter het stuur kan dramatische gevolgen hebben. Dik (ChristenUnie) vraagt om maatregelen. De straffen moeten omhoog, betoogt Dijkstra, door het gelijk te stellen aan ander roekeloos rijgedrag. Van Tongeren pleit voor technische oplossingen om smartphonegebruik achter het stuur onmogelijk te maken.

Veilig gebruik van scootmobielen is belangrijk voor bestuurders en andere verkeersdeelnemers, stelt Van Brenk (50PLUS). Zij doet een aantal voorstellen.

 • een cursus met een certificaat
 • vervanging van driewielers door vierwielers
 • verplichte spiegels

Onrendabel ov

Niet al het openbaar vervoer is rendabel. We zouden geen lege bussen met warme lucht moet laten rijden, stelt Dijkstra.

Het opheffen van onrendabele lijnen treft mensen in de regio die daarvan afhankelijk zijn, zegt Van Dijk (PvdA). Van Brenk  sluit zich daarbij aan: veel ouderen en gehandicapten zijn voor hun vervoer aangewezen op het openbaar vervoer.

Grensoverschrijdend spoor

Spoorverbindingen zijn van groot economisch belang voor de grensregio's, betoogt Amhaouch (CDA). Hij vraagt de bewindslieden om samen te werken met gemeenten en provincies bij de financiering van grensoverschrijdende spoorverbindingen. Goede internationale spoorverbindingen zijn ook belangrijk om het luchtverkeer te beperken, betoogt Kröger (GroenLinks).

Aanbestedingen spoor

Het regeerakkoord laat de mogelijkheid open om op het spoor vanaf 2025 meer aan te besteden, ook op het hoofdrailnet. Dit leidt tot versnippering en hogere kosten, vreest Van Dijk. Laçin is het daarmee eens: we moeten niet doordenderen op het doodlopende spoor van marktwerking.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De afgelopen jaren heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) minder geld gekregen. Is er wel voldoende capaciteit om goed te handhaven?

Er zijn grote misstanden in de vervoerssector, zegt Laçin. Ook Van Dijk krijgt signalen over "wildwesttaferelen". Daarom moet de ILT er 100 fte bij krijgen, vindt Van Aalst. Zo kunnen volgens hem overtredingen en overlast van (buitenlandse) chauffeurs aangepakt worden.

Luchtvervuiling

Nederland moet gaan voldoen aan de strenge luchtvervuilingsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie, zo staat in het regeerakkoord. Onze kinderen en kleinkinderen moeten schone lucht kunnen inademen, benadrukt Dik.

Voor verbetering van de luchtkwaliteit is een ambitieus actieplan nodig, zegt Kröger. Zij wil dat steden de ruimte krijgen om snel aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door het instellen van milieuzones, zegt Van Eijs (D66), die ook pleit voor het uitstootvrij maken van openbaar vervoer.

Van Raan waarschuwt voor de verwachte verdere stijging van het luchtverkeer. Die zal volgens hem leiden tot meer ultrafijnstof in de lucht.

Glyfosaat

Er moet een einde komen aan het gebruik van glyfosaat, betoogt Ouwehand (PvdD). Zij vraagt de staatssecretaris om in ieder geval het gebruik buiten de landbouw te stoppen en de verkoop aan particulieren te verbieden.

Circulaire economie

Draagt het regeerakkoord bij aan het streven naar een circulaire economie? Verschillende woordvoerders zetten daar vraagtekens en vragen naar de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes.

De Kamer sprak eerder op 27 november over de wateronderwerpen op de begroting van Infrastructuur en Waterstaat. De minister en de staatssecretaris reageren op 29 november op de eerste termijn van de Kamer.

Zie ook:

 • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

 • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

 • Kijk het debat terug via Debat Gemist