De controles door accountants zijn niet altijd betrouwbaar, zo bleek de afgelopen jaren diverse keren bij faillissementen en fraudezaken. Dit soort schandalen en onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten zijn aanleiding om de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) aan te passen.

Het doel van de aanpassing van de Wta is vooral om de governance, de onafhankelijkheid en de kwaliteit van accountantscontroles te verbeteren. Daartoe worden onder andere de volgende zaken geregeld:

  • onafhankelijk intern toezicht bij accountantskantoren die organisaties van openbaar belang (oob's) controleren

  • geschiktheidstoets voor beleidsbepalers, bestuurders en interne toezichthouders

  • verplichting om herstelmaatregelen te treffen bij tekortkomingen

Vertrouwen en publiek belang

Accountants dienen (ook) het publieke belang, benadrukken verschillende woordvoerders. Daarom moet hun geloofwaardigheid volgens Ronnes (CDA) boven alle twijfel verheven zijn. De praktijk toont echter aan dat we kwaliteitsverbetering niet aan de sector zelf kunnen overlaten, zeggen Van Dijck (PVV) en Nijboer (PvdA). Aanscherping van de regelgeving krijgt dan ook brede steun.

Het vertrouwen in de accountancy moet weer vaste bodem krijgen, zegt de minister. Hij hoopt dat zijn wetsvoorstel daaraan bijdraagt.

Cultuur

Is strengere wetgeving dé oplossing voor de problemen in de accountantssector? Leijten (SP) is daar niet van overtuigd. Zij verwacht dat men blijft zoeken naar gaten in de regelgeving. Cultuurverandering is dan ook de grootste uitdaging voor accountantskantoren, vinden De Vries (VVD) en Van Weyenberg (D66).

Verdienmodel

Kun je werkelijk onafhankelijk zijn als je wordt betaald door een organisatie die je moet controleren? Snels (GroenLinks) betwijfelt dat. Je bijt niet in de hand die je voedt, denkt ook Leijten. Beide woordvoerders bepleiten daarom een ander verdienmodel voor accountants.

Het zou goed zijn als de accountantssector kijkt naar alternatieven voor het bestaande verdienmodel, vindt Dijsselbloem. Ook zijn ministerie zal een analyse uitvoeren.

De Kamer stemt op 12 september over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist