Vaste activiteiten commissie Europese Zaken

Commissiedebatten van vakcommissies voor de (Europese) Raden

Regelmatig wordt in Brussel door ministers van de lidstaten gesproken over een bepaald beleidsterrein. Alle lidstaten sturen dan hun minister die verantwoordelijk is voor dit beleidsterrein naar de zogenoemde (Europese) Raad. Voordat een Nederlandse minister een bijeenkomsten van één van de (Europese) Raden bijwoont, bespreekt de Kamer de Nederlandse inzet in een commissiedebat. Deze parlementaire behandeling, waarbij de bewindspersonen dus aanschuiven, is tamelijk uniek in Europa.

Voorbereiding en nabespreking Europese Raad

De besluiten en conclusies van de Europese Raad komen tot stand op het hoogste politieke niveau: de regeringsleiders en/of staatshoofden. Omdat het politieke belang van de zittingen van de Europese Raad groot is, bespreekt de Tweede Kamer ze van tevoren in een plenair debat.

Interparlementaire samenwerking

 • IPEX
  IPEX, het InterParliamentary EU information eXchange, is een platform voor uitwisseling van informatie over de Europese Unie tussen de nationale Parlementen en het Europees Parlement.
 • COSAC
  COSAC is een samenwerkingsvorm tussen de verschillende commissies voor Europese Zaken van de nationale parlementen van de EU-lidstaten en leden van het Europees Parlement.
 • Voorzittersconferentie
  Elk jaar komen de voorzitters van de nationale parlementen van de EU-lidstaten en van het Europees Parlement bij elkaar tijdens de voorzittersconferentie.
 • Contacten met (Nederlandse) Europarlementariërs
  Leden van de Tweede Kamer en leden van het Europees Parlement spreken elkaar geregeld is wisselende samenstelling en over uiteenlopende onderwerpen. Zo worden eenmaal per jaar de Nederlandse Europarlementariërs uitgenodigd in de plenaire zaal van de Tweede Kamer om met Kamerleden in gesprek te gaan over Europese onderwerpen, het zogenoemde Staat van de Unie-debat.
 • Overige interparlementaire conferenties
  Ieder halfjaar organiseert het voorzittend land van de Europese Unie een aantal interparlementaire conferenties. Vanuit Nederland neemt telkens een wisselende delegatie van een aantal Kamerleden hieraan deel, bestaande uit woordvoerder voor de onderwerpen die op de conferentie besproken worden.

Parlementaire vertegenwoordiging in Brussel

De Tweede Kamer wordt in Brussel vertegenwoordigd door het Bureau van de Parlementaire Vertegenwoordiging van de Tweede Kamer bij de Europese Unie (PVTK). De medewerkers zijn de ‘oren en ogen’ van de Kamer bij de Europese instellingen. De PVTK organiseert werkbezoeken en versterkt de interparlementaire samenwerking in de Europese Unie.

Overleg over informatievoorziening

De Europese Unie (EU) neemt veel besluiten die gevolgen hebben voor Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het toezicht op Europese banken, kwaliteitseisen voor voedsel en de hoeveelheid schadelijke uitlaatgassen die auto’s mogen uitstoten. De Eerste Kamer en Tweede Kamer hebben hierbij een controlefunctie. Om die goed te kunnen uitoefenen, is een goede en tijdige informatievoorziening van groot belang. Jaarlijks overlegt de commissie voor Europese Zaken hierover met de minister van Buitenlandse Zaken. Hoe zijn de bestaande informatieafspraken nageleefd, wat kan er beter en hoe? Dit zijn de vragen die aan de orde komen tijdens het Algemeen Overleg EU informatievoorziening.

Staat van de Unie

Wat moet Europa doen, wat moet Europa laten? Die vraag bespreken Tweede Kamerleden en Nederlandse Europarlementariërs met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken tijdens het debat over de Staat van de Europese Unie. De aanleiding voor dit jaarlijkse debat is het officiële stuk Staat van de Unie waarin het kabinet laat zien hoe het denkt over de Europese Unie.

Tijdens dit debat krijgen ook de Nederlandse Europarlementariërs het woord. Ze mogen een inbreng leveren, maar kunnen geen interrupties plaatsen als de Tweede Kamerleden, de ministers of de andere Europarlementariërs aan het woord zijn.