Uitgelicht : Verkeersveiligheid

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat voert op donderdag 8 oktober van 17.00 tot 20.00 uur een algemeen overleg over verkeersveiligheid. Hiervoor komt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat naar de Kamer.

Foto: IenM/Beter Benutten

Volg live

Het overleg is in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Enkele belangrijke onderwerpen die in dit overleg ter sprake komen, worden hier nader toegelicht.

Strategisch Plan verkeersveiligheid 2030 (SPV)

In het SPV stippelt het kabinet een koers uit voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de komende tien jaar. Die kan namelijk nog flink worden verbeterd. Hoewel het door corona-maatregelen rustiger is op de wegen, vallen er meer verkeersslachtoffers dan verwacht. De komende tien jaar investeren gemeenten, provincies en Rijk daarom samen 1 miljard euro extra voor het aanpakken van de meest verkeersonveilige plekken. In Europees verband werkt Nederland eraan mee om de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen beter te kunnen vergelijken. Ook wordt een nieuw Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid (LAP) voorbereid als opvolger voor het huidige LAP 2019-2021. Hierna volgen enkele voorbeelden van maatregelen uit dit LAP die nu worden uitgevoerd.

Om ongelukken te voorkomen streven provincies naar het zoveel mogelijk scheiden van rijbanen met middenbermen en/of middengeleiders op N-wegen. Er wordt gewerkt aan nieuwe regels voor het beoordelen van de veiligheid van lichte elektrische voertuigen (LEV; langzame motorvoertuigen tot 25 km/u) voor toelating op de weg. Een voorbeeld van zo’n voertuig is de elektrische snorfiets. Er zijn nu in ons land ongeveer 450 intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) actief en het aantal zal verder toenemen. Deze verkeerslichten kunnen zelf inspelen op de verkeersdrukte. Ook kunnen verkeersdeelnemers via een app of in hun voertuig informatie krijgen over de resterende tijd tot rood of groen licht. Omdat de helft van de doden in het verkeer onder zestigplussers valt en de kans op een ongeval met de leeftijd stijgt, is er extra aandacht voor de verkeersveiligheid van met name de oudere fietsers. Dit najaar moet een actieplan klaar zijn.

Ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers

Tot 30 maart jl. konden mensen reageren op de plannen voor een helmplicht. Van de 220 reacties was 75% kritisch, 18% neutraal en 7% positief. De voorstanders benoemen het positieve effect op de verkeersveiligheid. Van de critici geven sommigen aan dat er voor elektrische fietsen, die vaak even snel gaan, ook geen helmplicht geldt. Zij willen betere handhaving op de snelheid en het opvoeren van snorfietsen. Anderen wijzen op de kosten van een helmplicht. Ook zou het slecht zijn voor het milieu door de overstap van snorfietsers naar andere vervoersmiddelen, zoals de auto. Als alternatief voor een plicht wordt het stimuleren van de helm op basis van vrijwilligheid genoemd. Circa 8% van de indieners zou graag een vrijstelling willen voor historische snorfietsen zoals de Solex, wat ook wordt voorgesteld voor snorfietsen als deelvoertuig. RAI, BOVAG en ANWB vinden dat de afweging moet worden uitgebreid naar de hele categorie van de lichte elektrische voertuigen. Na het bespreken van de reacties met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en een onderzoek naar effecten voor de verkeersveiligheid van het overstappen naar andere vervoersmiddelen, wordt het ontwerpbesluit aangepast en naar de Kamer gestuurd.

Beoordeling aanvraag Stint-bus

Na het ongeval met de Stint in Oss (2018) is het voertuig technisch aangepast en verbeterd en is de naam veranderd in BSO bus; hij wordt ook wel Stint-bus genoemd. Er ligt een aanvraag om de Stint-bus toe te laten op de weg als bijzondere bromfiets. De SWOV onderzoekt de risico’s daarvan voor de verkeersveiligheid aan de hand van het nieuwe veiligheidsrapport dat de aanvrager heeft toegestuurd. Daarbij kijkt de SWOV, anders dan in het verleden, nadrukkelijk naar de bedoelde functie van het voertuig in relatie tot het veilig gebruik in het verkeer en de interactie met andere weggebruikers. Ook bij dit tweede veiligheidsrapport voor de Stint-bus heeft de SWOV nog een paar kritische vragen. De SWOV ontwikkelt momenteel een methode om de risico’s bij het gebruik van een voertuig in het verkeer voortaan goed in kaart te kunnen brengen. Er is nog wat meer tijd nodig om deze methode in gebruik te kunnen nemen. Een definitief besluit over de toelating van de Stint-bus kan dan ook nog niet worden genomen. De fabrikant is daarover geïnformeerd.

Tegengaan van het gebruik van lachgas

Lachgas is schadelijk voor de gezondheid en gebruik in het verkeer is onverantwoord. Maar als het gebruik van het gas niet kan worden bewezen kan een verkeersdeelnemer niet worden bestraft. Daarom werkt de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met haar collega’s van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) aan extra regels om het gebruik aan te kunnen pakken. De stof wordt opgenomen in het Opiumwetbesluit als een verboden middel. Het in bezit hebben van lachgas is dan voldoende om een boete uit te delen. Naast deze wetswijziging wordt een voorlichtingscampagne voorbereid tegen het gebruik van lachgas in het verkeer, die in november van start moet gaan. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de factoren die ertoe leiden dat mensen onder invloed van drugs deelnemen aan het verkeer.