Uitgelicht : Omgevingswet

Op woensdag 15 januari 2020 van 15:00 tot 17:00 uur vergadert de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Omgevingswet. Namens het kabinet is de minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven-van der Meer, aanwezig.

Koe met kalf

Volg live

Het overleg over de Omgevingswet is in de Wttewaall van Stoetwegenzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Op weg naar eenvoudiger omgevingsrecht

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. In 2015 en 2016 is de Omgevingswet door beide Kamers aangenomen. De wet vervangt vele bestaande wetten en regelingen voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland op 1 januari 2021.

Gevolgen voor overheden, burgers en bedrijven

Het Rijk, provincies en gemeenten moeten volgens de Omgevingswet ieder een omgevingsvisie maken. Zij moeten daarbij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Voor burgers en bedrijven vereenvoudigt het (digitaal) aanvragen van een vergunning om een project of activiteit te starten. Zij doen dat in de toekomst bij 1 loket, het Omgevingsloket. De provincie of gemeente neemt daarna een beslissing. Het doen van onderzoek (bijvoorbeeld bodemonderzoek) door bedrijven voorafgaand aan de vergunningverlening wordt beperkt en onderzoeksgegevens blijven onder de Omgevingswet langer geldig.

Minister optimistisch over haalbaarheid 1 januari 2021, maar nog veel te doen…

De minister voor Milieu en Wonen wil uiterlijk 1 juli 2020 samen met het parlement besluiten of de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 nog steeds haalbaar is. In een brief aan de Tweede Kamer van 29 november 2019 (Kamerstuk 33118, nr. 123) schetst zij de stand van zaken van de wetgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie van de wet. Voor deze drie terreinen geeft zij ook aan welke stappen in 2020 nog gezet moeten worden. Diverse met de Omgevingswet samenhangende wetten en besluiten zijn nog aanhangig bij de Eerste Kamer, het DSO moet nog worden opgeleverd en niet alle organisaties blijken op tijd klaar voor de nieuwe manier van werken. De minister is optimistisch en stelt dat niet alles af hoeft te zijn om er klaar voor te zijn. Ook na de inwerkingtreding zal er nog aan de implementatie moeten worden gewerkt.