Agenda van het notaoverleg

paard, vliegtuig en drukte

Op maandag 19 december 2016 overlegde de commissie voor Infrastructuur en Milieu over de uitvoeringsregelgeving rond de nieuwe Omgevingswet.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Van 10.00 tot 12.00 uur spraken de Kamerleden uit de commissie met zowel minister Blok voor Wonen en Rijksdienst als minister Schultz van Infrastructuur en Milieu over het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit deel van het overleg was in twee termijnen: eerst de vragen van de Kamerleden uit de commissie, dan de antwoorden van de ministers en daarna nog een ronde vragen en antwoorden.

Invoeringswet Omgevingswet

Vanaf 12.00 uur overlegde de commissie over de invoeringswet van de Omgevingswet. Ook dit was een overleg in twee termijnen, maar nu alleen met de minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Dit houdt in dat er in dit debat twee keer de mogelijkheid bestond om moties in te dienen.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Wat is de Omgevingswet?

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft sinds juni 2014 de Omgevingswet in behandeling gehad. ‘Eenvoudig beter’ is de slogan waarmee de regering de Omgevingswet aan de Kamer heeft gepresenteerd. De Omgevingswet is bedoeld als een bundeling en vereenvoudiging van wetten en regels over de fysieke leefomgeving, dus over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

De Omgevingswet en de Kamer

Lees het wetsvoorstel voor de Omgevingswet.

Doel

Het doel van de Omgevingswet is volgens de regering: «Het, met het oog op duurzame ontwikkeling, en in onderlinge samenhang, bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.»

Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 het wetsvoorstel aangenomen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 maart 2016 aangenomen.

Dit heeft de weg vrijgemaakt voor de minister van Infrastructuur en Milieu om met de uitvoeringsregelgeving - de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) - voor de Omgevingswet aan de slag te gaan. Zij heeft deze op 1 juli 2016 aan de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat daarbij om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Activiteiten van de Tweede Kamer in het kader van de AMvB’s voor de Omgevingswet

De Tweede Kamer heeft vanwege de omvang van de AMvB’s besloten om een groot aantal overleggen te organiseren, zowel met de minister en haar ministerie als met andere belangenorganisaties, wetenschappers en burgers.

  • Er zijn diverse technische briefings georganiseerd. Technische briefings zijn besloten gesprekken tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Kamerleden. Tijdens deze briefings geven de ambtenaren van het ministerie tekst en uitleg over de AMvB’s, zowel inhoudelijk, procesmatig als procedureel. De Kamerleden kunnen tijdens deze briefings allerlei vragen aan de ambtenaren stellen. Op 29 september 2016 zijn de vier AMvB’s en de hoofdlijnen van de Invoeringswet voor de Omgevingswet besproken. Op 14 december 2016 is er een technische briefing over de wijze waarop de minister invulling heeft gegeven aan het consultatieproces en de uitkomsten daarvan.
  • Op 10 oktober 2016 heeft een rondetafelgesprek over de AMvB’s plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek met belangenorganisaties en (juridische) wetenschappers hebben de genodigden eerst een korte presentatie aan de hand van hun position papers gegeven waarna de aanwezige Kamerleden vragen hebben gesteld en er gediscussieerd kon worden. Er wordt geen woordelijk verslag van rondetafelgesprekken gemaakt. Wel kunt u de position papers doornemen (onder punt 4).
  • Op 13, 25 en 26 oktober 2016 krijgen de verschillende fracties van de Tweede Kamer de gelegenheid om schriftelijk feitelijke vragen te stellen aan de minister over achtereenvolgens het Omgevingsbesluit, het Bkl, het Bal en het Bbl. Deze vragen zijn niet politiek gekleurd en dienen zoals de naam al zegt feitelijk van aard te zijn. De minister beantwoordt deze vragen eveneens schriftelijk.
  • Op 19 december 2016 vindt er een notaoverleg plaats over de vier AMvB’s en de hoofdlijnen van de Invoeringswet voor de Omgevingswet met de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister voor Wonen en Rijksdienst.

Teruglezen

Actuele planning

De planning van de verschillende genoemde activiteiten is onder voorbehoud van wijzigingen in de agenda’s van Kamer, commissie en regering. De actuele planning van de parlementaire activiteiten rondom de Omgevingswet is te vinden in de commissieagenda en/of de plenaire agenda.

Gerelateerde websites