Uitgelicht : Initiatiefnota over wonen en ouderenzorg

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) debatteert op maandag 25 oktober 2021 van 14.00 tot 18.00 uur over de initiatiefnota 'Een eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij' van de leden Ellemeet en Smeulders. Hiervoor komt demissionair minister Hugo de Jonge van VWS naar de Kamer.

Ouderen lopen in een groepje voor huizen

Volg live

Het overleg is in de Max van der Stoelzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Achtergrond

De afgelopen jaren is de ouderenzorg in combinatie met wonen een steeds groter thema geworden in Nederland, ook op de agenda van de Tweede Kamer.  Nederland wordt gemiddeld steeds ouder. Deze vergrijzing zal naar verwachting in de komende jaren alleen maar toenemen. Een belangrijk thema op het gebied van ouderenzorg is het woonbeleid. Ouderen hebben vaak specifieke wensen en behoeften voor hun woning. Hoe zorgen we dat er voor deze ouderen passende woningen worden gevonden? In de afgelopen jaren zijn veel rapporten van adviesorganen over dit onderwerp verschenen. Ook zijn verschillende initiatieven van de grond gekomen. Eén van de initiatieven vanuit de regering is de Taskforce Wonen en Zorg. De Taskforce heeft als doel om de woonzorgopgave bij ouderen binnen Nederland gezamenlijk en op een eenduidige manier aan te pakken. De Taskforce werkt samen met gemeenten, woningcorporaties en zorgcorporaties om dit doel te bereiken.

Inhoud van de initiatiefnota

De initiatiefnemers van deze nota pleiten voor een samenhangende aanpak voor het wegwerken van het woningtekort voor ouderen en voor meer regie vanuit de overheid. De initiatiefnemers willen woonvormen voor én met ouderen creëren en doen daarvoor verschillende voorstellen. Zo pleiten zij voor het afschaffen van de kostendelersnorm in de Participatiewet. Een ander punt is dat gemeenten woon-leefvisies opstellen. Gemeenten en rijksoverheid moeten samen een eenduidig woonzorgakkoord opstellen, wordt voorgesteld in de nota. Daarnaast wordt het belang van meer bouwen aangekaart, onder andere door het geven van de mogelijkheid om te bouwen aan organisaties.

Reactie van de regering

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een brief positief gereageerd op veel van de voorstellen van de initiatiefnemers. Hij is het ermee eens dat voor dit belangrijke vraagstuk een integrale aanpak nodig is, maar geeft aan dat deze aanpak voornamelijk op lokaal niveau tot stand moet komen. De minister wijst ook op het belang van de eerder genoemde Taskforce en verschillende regelingen die de afgelopen jaren zijn getroffen, zoals de stimuleringsregeling wonen en zorg, om deze lokale aanpak te stimuleren. Het uiteindelijke doel van het beleid is een grotere verbinding tussen wonen en zorg, wat ook door de initiatiefnemers van de nota wordt bepleit.

Wat is een initiatiefnota?

In een initiatiefnota kunnen Kamerleden een beleidskwestie aan de orde stellen en daar voorstellen voor doen. De regering reageert op deze nota. De nota wordt vervolgens besproken door de Tweede Kamercommissie. In een notaoverleg bespreekt de betrokken commissie de nota met de bewindspersoon.  Leden die het woord voeren in dit overleg, kunnen ook moties indienen. Over deze moties wordt gestemd in de plenaire vergadering, gewoonlijk in de week na het overleg.