Uitgelicht : Debatten tijdens het reces

Soms wordt het reces van de Tweede Kamer onderbroken voor vergaderingen. Zo debatteerden Kamerleden op 10 juli 2023 plenair over de val van het kabinet. Hoe komt een debat in het reces tot stand?

Plenaire zaal van bovenaf gezien met links de Voorzittersstoel in het midden twee Kamerleden aan de interruptiemicrofoon, aan de onderkant Kamerleden op de rug gezien en bovenin de foto in de verte het zogeheten vak K, waar de bewindspersonen zitten.
Debat over het aftreden van het kabinet op 10 juli 2024.

Tijdens een reces zijn er doorgaans geen vergaderingen in de Kamer. Toch blijven de Kamerleden de actualiteit volgen en is het altijd mogelijk om in het reces een debat te voeren. Wanneer dertig of meer Kamerleden een debat willen, roept de Voorzitter de vergadering bijeen. Tijdens de regeling van werkzaamheden blijkt of er een meerderheid is om het debat te voeren en bespreekt de Kamer hoe dat plaats moet vinden. Ook het kabinet kan het verzoek indienen om een debat met de Kamer te voeren. Voor het bijeenroepen van een plenaire vergadering is artikel 8.1 van het Reglement van Orde van toepassing. 

Activiteiten commissies in reces

De Kamer kan tijdens het reces ook in commissieverband bijeenkomen. Zo vonden er tijdens verschillende recessen in 2020 en 2021 regelmatig technische briefings plaats over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) keerden hiervoor terug van het zomerreces. Het zomerreces van 2023 werd op de tweede dag, maandag 10 juli, al onderbroken voor een plenaire zitting omdat de Kamer wilde debatteren over het aftreden van het kabinet enkele dagen eerder.   

Meer informatie

  • Parlementair reces - wetenswaardigheden in dossier Parlement & Politiek op parlement.com