Uitgelicht : Debatten tijdens het reces

Soms wordt het reces van de Tweede Kamer onderbroken voor vergaderingen. Zo debatteerden Kamerleden op 23 augustus 2022 plenair over de uitspraken van minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken over de stikstofplannen en de koopkracht. Hoe komt een debat in het reces tot stand?

Op 23 augustus 2022 kwam de Tweede Kamer terug van reces om te debatteren over het stikstofbeleid.

Tijdens een reces zijn er doorgaans geen vergaderingen in de Kamer. Toch blijven de Kamerleden de actualiteit volgen en is het altijd mogelijk om in het reces een debat te voeren. Wanneer dertig of meer Kamerleden een debat willen, roept de Voorzitter de vergadering bijeen. Tijdens de regeling van werkzaamheden blijkt of er een meerderheid is om het debat te voeren en bespreekt de Kamer hoe dat plaats moet vinden. Ook het kabinet kan het verzoek indienen om een debat met de Kamer te voeren. Voor het bijeenroepen van een plenaire vergadering is artikel 8.1 van het Reglement van Orde van toepassing. 

Activiteiten commissies in reces

De Kamer kan tijdens het reces ook in commissieverband bijeenkomen. Zo vonden er tijdens verschillende recessen in 2020 en 2021 technische briefings plaats over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) keerden hiervoor terug van het zomerreces. Op 23 augustus 2022, in de laatste week van het zomerreces, kwam de Kamer bijeen om te debatteren over het stikstofbeleid.  

Meer informatie

  • Parlementair reces - wetenswaardigheden in dossier Parlement & Politiek op parlement.com