Uitgelicht : Arbeidsmigratie

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert op donderdag 19 mei 2022 van 10.00 tot 13.00 uur over arbeidsmigratie. Hiervoor komt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer.

Volg live

Dit commissiedebat is in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u vanaf 10.00 uur live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Rondetafelgesprek Arbeidsmigratie

Voorafgaand aan het commissiedebat heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op maandag 16 mei een rondetafelgesprek over arbeidsmigratie gehouden. Doel van het rondetafelgesprek is inzicht krijgen in arbeidsmigratie nu en in de toekomst. Er is gesproken over de aanpak van misstanden bij arbeidsmigratie, arbeidsmigratie en arbeidstekorten en de toekomst van arbeidsmigratie.

Opvolging adviezen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

In 2020 heeft het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie-Roemer) twee adviezen uitgebracht om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Om de opvolging van de adviezen te coördineren is het Interdepartementaal Projectteam Arbeidsmigranten (IPA) ingesteld. Het IPA heeft een eerste jaarrapportage uitgebracht. Een aantal aanbevelingen van de commissie-Roemer konden direct in uitvoering worden gebracht. Zo worden sinds het begin van 2021 op vrijwillige basis contactgegevens van personen geregistreerd die zich in de Basisregistratie Personen als niet-ingezetene inschrijven. Hierdoor is het onder meer mogelijk gebleken om een grote groep arbeidsmigranten een oproep tot vaccinatie te sturen. Ook is de website ‘Work in NL’ opgericht, die arbeidsmigranten informeert over werken en wonen in Nederland. De inhoud van deze website is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Pools, Bulgaars, Roemeens en Spaans en zal worden vertaald naar het Oekraïens en Russisch. Ook wordt de informatie op de website actief verspreidt via organisaties die veel met arbeidsmigranten werken.

Huisvesting arbeidsmigranten

In de aanbevelingen van de commissie-Roemer was er veel aandacht voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Er zijn te weinig huisvestingslocaties en veel zijn er slecht. Ook zijn arbeidsmigranten vaak afhankelijk van de werkgever voor hun huisvesting. Voor het zomerreces wordt het Wetsvoorstel goed verhuurderschap bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel biedt gemeenten onder andere de mogelijkheid om een verhuurdersvergunning voor de verhuur aan arbeidsmigranten in te voeren. Zo kunnen malafide verhuurders worden aangepakt. Ook moet in geval van verhuur aan arbeidsmigranten de huurovereenkomst gescheiden zijn van de arbeidsovereenkomst. In zowel 2020 als 2021 is € 50 miljoen uitgetrokken voor de huisvesting van kwetsbare groepen, waaronder arbeidsmigranten. In 2020 is hierdoor geld gegaan naar de realisatie van 4700 nieuwe huisvestingslocaties. Om gemeenten te helpen bij de huisvesting van arbeidsmigranten is de ‘Handreiking huisvesting van arbeidsmigranten’ opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. In de handreiking is aandacht voor de verschillende stappen die nodig zijn om arbeidsmigranten de huisvesting te bieden die nodig is.

Dakloze EU-arbeidsmigranten

De Tweede Kamer heeft op 23 september 2021 een motie van de leden Segers en Marijnissen aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om te komen met een plan voor de groep dakloze EU-arbeidsmigranten. Er is inmiddels een plan van aanpak waarbij het Rijk en gemeenten samenwerken. Er komt een nieuwe vorm van opvang in combinatie met begeleiding naar werk of terugkeer naar het land van herkomst. De opvang moet centraal gelegen zijn in arbeidsmarktregio’s met veel arbeidsmigranten.