Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

4 juli 2023
15:10 - 15:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2023

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van OCW voor het jaar 2022 en de Staat van het Onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van VWS over het jaar 2022

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Podt: ‘Meedoen vanaf dag 1’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorgStemmingen over: moties ingediend bij het debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds voor het jaar 2022

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven) (36222)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet seksuele misdrijven

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over : moties ingediend bij het debat over het beëindigen van de onderhandelingen over het Landbouwakkoord

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Het opmaken van een voordracht ter vervulling van twee vacatures voor een lid van de afdeling klachtenbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen bewustwordingsfonds

  Loading data
 14. 14

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Institutioneel racisme

  Loading data
 15. 15

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2023

  Loading data