Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op memo 'Juridische houdbaarheid aanpak stikstof & ontwikkelingsruimte' en rapport ‘Herstelbaarheid van door stikstofdepositie aangetaste Natura 2000-habitattypen’

  Loading data
 2. 2

  Reactie op brief van de provincie Overijssel over handhaving PAS-meldingen

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen Werkgroep Follow-up Advies-Hordijk door de Taakgroep Ecologische Onderbouwing

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken stikstof en landelijk gebied

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake notitie 'Grote onjuistheid in stikstofmodel van het RIVM bouw, boeren en vissers in het kustgebied de dupe'

  Loading data
 6. 6

  Eerste appreciatie TNO onderzoek: Afbakening in de modellering van depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 2)

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’ (Kamerstukken 35334/32813, nr. 199)

  Loading data
 8. 8

  Sectorbijdragen stikstof

  Loading data
 9. 9

  Antwoord op vragen, gesteld door het lid Van der Plas tijdens het debat over het Nederlands conceptplan voor het coronaherstelfonds op 10 mei 2022, over het Programma Natuur in het Herstel- en Veerkrachtplan

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de publicatie TNO 'Een weg uit de stikstofproblematiek'

  Loading data
 11. 11

  Rapport 'Verbetering van effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk'

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op rapport verbetering effectiviteit emissiearme stallen

  Loading data
 13. 13

  Toezegging externe evaluatie RIVM

  Loading data
 14. 14

  Hectareanalyse Natuuropgave Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

  Loading data
 15. 15

  Invulling Nationaal Programma Landelijk Gebied door provincies

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over reikwijdte en tijdspad van een QuickScan en het onderzoek naar de laatste cijfers met betrekking tot de economische schade van de stikstofcrisis

  Loading data
 17. 17

  Reflectie op het arrest van het Europese van Hof van Justitie van 10 november 2022 in de zaak Dansk Akvakultur/AquaPri

  Loading data
 18. 18

  Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en Nota van Antwoord

  Loading data
 19. 19

  Correctie van de beantwoording van een vraag, gesteld tijdens het Vragenuur op 20 december 2022, over Schiphol actief aanspreken op het opkopen van boerderijen om stikstofruimte te verwerven

  Loading data
 20. 20

  Beleidsadvies Landsadvocaat over handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke commissie

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Plas, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 december 2022, om een ambtelijke versie van het ontwikkeldocument NPLG te delen met de Kamer

  Loading data
 22. 22

  Planning vervolg integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over Beleidsadvies Landsadvocaat over handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke commissie (Kamerstuk 35334-218)

  Loading data
 24. 24

  Uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders

  Loading data
 25. 25

  Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG

  Loading data
 26. 26

  Achtergrondnotities ambtelijke berekeningen stikstof door Financiën

  Loading data
 27. 27

  Appreciatie artikel Het Financieele Dagblad en rapport EIB: betekenis van stikstofcrisis voor vestigingsklimaat

  Loading data
 28. 28

  Terugkoppeling gesprek fiscale adviseurs agrarische sector

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek van de commissie op notitie van Provincie Gelderland m.b.t. gebiedsprocessen, grond en Didam-arrest

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over de geconstateerde fouten bij het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) intekenen van bufferstroken

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over een tussenstand van de MAN-metingen op Schiermonnikoog over 2022

  Loading data
 32. 32

  Herstel rekenfout RIVM in top 100 ammoniakuitstoters

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over ‘Achtergrondnotities ambtelijke berekeningen stikstof door Financiën’

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 21 februari 2023, over het gespreksverslag van de Europese Commissie

  Loading data
 35. 35

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data