Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

5 juli 2022
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2023

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid/ Pakketbeheer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714)

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij de Wet werken waar je wilt

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Externe veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Herziening Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Storten van Afvalstoffen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) (35756)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Masterplan basisvaardigheden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs) (35920)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) (36064)

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij de Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057)

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021

  Loading data
 24. 24

  Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer inzake de berekening van gasbaten

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij het debat op hoofdlijnen over digitale zaken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het debat over de maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de aanpak van discriminatie en racisme

  Loading data
 29. 29

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

  Loading data