Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

7 juni 2022
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over een voorstel voor benoeming van een lid (36 044, nr. 2)

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij het notaoverleg over de reactie van de Venetië-commissie van de Raad van Europa over een adviesaanvraag inzake rechtsbescherming van burgers in Nederland

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729)

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (35335)

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij de Wet invoering minimumuurloon

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Toerisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat GGZ /Maatschappelijke opvang/ Suïcidepreventie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens COM (2022) 107 (36 121, nr. 1)

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam vervoer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie d.d. 03/02/2022

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (35868)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij de Wet digitale overheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36004)

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (35681)

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022) (36003)

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Berichtenservice eMates

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wereldwijde aanpak COVID-19

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming industrie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Moties ingediend bij het debat over de werkwijze van de NCTV

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data