Te behandelen zaken

2
Motie ingediend bij het notaoverleg over de reactie van de Venetië-commissie van de Raad van Europa over een adviesaanvraag inzake rechtsbescherming van burgers in Nederland

5
Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (35335)

9
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan

11
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam vervoer

12
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

18
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (36004)

20
Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (35681)

23
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3

25
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika

28
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming industrie

29
Moties ingediend bij het debat over de werkwijze van de NCTV